ADS


Breaking News

กลุ่มแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ เข้ม COVID-19 เพิ่มมาตรการเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิด

     กลุ่มโรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ ย้ำดำเนินมาตรการเข้มงวดรับมือ COVID-19 เพื่อความปลอดภัยของพนักงานและผู้ใช้บริการอย่างเต็มที่ พร้อมติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดตลอดเวลา พร้อมร่วมมือทุกด้านเพื่อส่วนรวม
     นางสุวรรณา พุทธประสาท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอล เอช มอลล์ แอนด์ โฮเทล จำกัด เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา COVID-19 ที่ปัจจุบันแพร่กระจายไปทั่วโลกนั้น กลุ่มโรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ ได้ดำเนินมาตรการป้องกันอย่างเข้มงวดเพื่อความปลอดภัยของพนักงานและผู้ใช้บริการมาตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมา โดยกำชับ ให้พนักงานในกลุ่มโรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสดังกล่าว อันได้แก่
     “ข้อแรกมีจุดคัดกรอง พร้อมที่วัดอุณหภูมิอินฟราเรดบริเวณทางเข้า-ออกหลัก  สอง.เพิ่มความถี่ของการฆ่าเชื้อในระบบปรับอากาศเป็นกรณีพิเศษ  สาม.ให้บริการเจลล้างมือฆ่าเชื้อโรคแบบมาตรฐานทั่วทุกบริเวณ  สี่.เพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดจุดสัมผัสสาธารณะ เช่น ปุ่มกดลิฟต์ ที่จับบันไดเลื่อน ที่จับประตูห้องน้ำ ที่จับประตูอาคารทุกจุด ฯลฯ ทุก 30 นาที  ห้า.ให้ทำความสะอาดห้องพักด้วยอุปกรณ์ฆ่าเชื้อทุกพื้นที่  หก.ตรวจสอบวีซ่าและเอกสารรับรองของลูกค้าที่เข้าพักทุกคน  เจ็ด.ในส่วนของห้องประชุม หรือห้องที่ใช้พื้นที่ร่วมกันหลายคนจะใช้มาตรการเดียวกัน คือ ฆ่าเชื้อก่อนและหลัง ตรวจวัดอุณหภูมิผู้จัดงานและผู้เข้าร่วมประชุมทุกคน  แปด.มีจุดบริการฉุกเฉิน เพื่อช่วยเหลือและอำนวยความสะดวก  เก้า.ให้ความรู้พนักงานเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทั้งการดูแลตนเองและลูกค้า  และสิบ.กำหนดให้พนักงานสวมหน้ากากอนามัยขณะปฏิบัติหน้าที่”
     นางสุวรรณา กล่าวต่อไปอีกว่า นอกจากนั้นกลุ่มโรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ ยังคอยติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดตลอด 24 ชั่วโมง และพร้อมปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตามระเบียบปฏิบัติของหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานสากล อย่างองค์การอนามัยโลก พร้อมกันนั้นคณะผู้บริหารในแต่ละสาขายังได้มีการประสานข้อมูลเพื่อดำเนินการเตรียมพร้อมในการเพิ่มมาตรการต่างๆในแต่ละสาขาให้มีความปลอดภัยอย่างสูงสุด เพื่อความมั่นใจของลูกค้าและผู้ใช้บริการในทุกส่วน ทั้งนี้ขอยืนยันความพร้อมในการรับมือทุกสถานการณ์ และยินดีในการเปิดรับข้อมูลและเปิดเผยข้อมูลเพื่อความปลอดภัยของสังคมส่วนรวม