ADS


Breaking News

นิตยสาร Business+ จัดงานสัมมนา พระราชบัญญัติข้อมูลส่วนบุคคล เสริมศักยภาพให้ภาคธุรกิจ

ใช้ข้อมูลอย่างถูกต้องและถูกกฎหมาย
     กรุงเทพฯ 10 มีนาคม 2563 - นิตยสาร Business+ โดย บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) ร่วมส่งเสริม พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ที่จะเริ่มมีผลบังคับใช้ในเดือนพฤษภาคม 2563 นี้ ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อภาคธุรกิจที่ต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลในการดำเนินธุรกิจ จึงได้จัดงานสัมมนา “Personal Data Protection Act (PDPA); The New Paradigm shift of Organizations challenges : พระราชบัญญัติข้อมูลส่วนบุคคล, เปลี่ยนมุมมองใหม่ในโลกของการแข่งขันทางธุรกิจ” ขึ้นเพื่อเป็นเวทีเผยแพร่ความรู้ทุกแง่มุม โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย ผู้บริหารจากธนาคารแห่งประเทศไทย และองค์กรธุรกิจชั้นนำ ร่วมให้ความรู้ ความเข้าใจ พร้อมแบ่งปันวิธีการเข้าถึงและนำข้อมูลลูกค้าไปใช้ได้ถูกต้องตามกฎหมายและมีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้บริหารระดับสูงด้านการดูแลข้อมูลขององค์กรเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก ณ ห้อง President Room 1 โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ
     นายบุญเลิศ นราไท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “นิตยสาร Business+ ในเครือบริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่เป็นสื่อด้านธุรกิจ ทราบดีว่ากฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 นั้น ย่อมส่งผลทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อการดำเนินธุรกิจ เพราะลูกค้าหรือเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ย่อมมีสิทธิปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อความปลอดภัยของตนเอง มีสิทธิป้องกันธุรกิจนำข้อมูลส่วนตัวไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต ดังนั้นภาคธุรกิจจึงต้องรู้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกฎหมายฉบับนี้ เพื่อป้องกันและลดปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต เนื่องจากมีบทลงโทษของการนำข้อมูลไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต ดังนั้นการจัดงานสัมมนาครั้งนี้จึงถือเป็นงานที่จะช่วยเพิ่มศักยภาพให้ภาคธุรกิจรู้และเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายฉบับดังกล่าว และเตรียมพร้อมผู้ที่เกี่ยวข้องให้รู้เท่าทันพร้อมรับมือและสามารถนำข้อมูลไปใช้ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ถือเป็นสิ่งจำเป็นยิ่งในโลกของการแข่งขันในยุคดิจิทัล”
     ภายในงานได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิร่วมมอบความรู้ เริ่มจาก คุณบุษกร ธีระปัญญาชัย ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายกำกับและตรวจสอบความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ธนาคารแห่งประเทศไทย บรรยายหัวข้อ“ความสำคัญของข้อมูลลูกค้ากับสถาบันการเงินในยุคดิจิทัล” และต่อด้วย คุณรักไท เทพปัญญา นักกฎหมายกฤษฎีกาชำนาญการพิเศษ ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการกฤษฎีกาที่พิจารณาร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม บรรยายหัวข้อ “เจาะทุกประเด็น พรบ. ข้อมูลส่วนบุคคล ต่อธุรกิจ” สรุปข้อบังคับและบทลงโทษทางกฎหมาย ทำอย่างไรให้ธุรกิจไม่เกิดปัญหากับพรบ. ฉบับนี้ หลังจากนั้น ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยของข้อมูลระดับสากล  Mr. LAM Kwok Yan PhD. Professor, School of Computer Science and Engineering, Director Nanyang Technopreneurship Center Nanyang Technological University, Singapore บรรยายหัวข้อ “เทคโนโลยีปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อการควบคุมข้อมูลในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล” และปิดท้ายด้วยการเสวนาในหัวข้อ “กรณีศึกษา การปรับตัวของธุรกิจชั้นนำกับพรบ. ข้อมูลส่วนบุคคล” โดย คุณสุรพล โอภาสเสถียร ผู้จัดการใหญ่  บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด, คุณสิทธินัย จันทรานนท์ ผู้อำนวยการสังกัดสำนักงานรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายบริหารงานกฎหมายและบริหารทั่วไป บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และ คุณมนตรี สถาพรกุล ผู้เชี่ยวชาญดูแลข้อมูลส่วนบุคคล บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือดีแทค ดำเนินการเสวนา โดยคุณปฐม อินทโรดม กรรมการ Creative Digital Economy & eCommerence สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เป็นงานสัมมนาที่อัดแน่นไปด้วยสาระและประโยชน์ที่ช่วยสร้างความเข้าใจให้ภาคธุรกิจเห็นความสำคัญและเริ่มต้นดำเนินการด้านข้อมูลลูกค้าได้อย่างถูกต้องและถูกกฎหมาย อันเป็นการสร้างบรรทัดฐานที่ดีในการร่วมกันเสริมสร้างศักยภาพธุรกิจไทยสู่โลกยุคดิจิทัลไร้พรมแดน