ADS


Breaking News

ประชุมกรรมการบริหารสมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย

     วันนี้ 17 มีนาคม 2563 เวลา 17.00 น. สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3/2563 ณ ห้องประชุม สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
   นางสาวอนงค์วดี จีระบุตร ประชาสัมพันธ์ สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย แจ้งว่า ผศ.ดร.พิพัฒน์  นนทนาธรณ์  นายกสมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย เป็นประธานการประชุมฯ กล่าวต่อที่ประชุมว่า สมาคมฯ จะมีความร่วมมือกับหลายหน่วยงาน เพื่อใช้กัญชาในการรักษาโรค โดยร่วมกับภาคีเครือข่ายกัญชาเพื่อประชาชน วัดจอมทอง จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดเชียงใหม่ ด้วยการใช้ประวัติคนไข้ที่ได้รับการรักษาที่เป็นผลเลือด ผลแล็ป ทางการรักษา มาดำเนินการ  และโครงการความร่วมมือทางการวิจัยกับจังหวัดฉะเชิงเทรา ที่เป็นจังหวัดพื้นที่สีเขียวที่เหมาะกับการทำวิจัยมาก ซึ่งเป็น 1 ใน 3 จังหวัดภาคตะวันออก  ของ EEC ที่มีการทำอุตสาหกรรมน้อย 
      นอกจากนี้ สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย จะมีการลงนามบันทึกข้อตกลง หรือ MOU กับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย ที่เป็นโรงพยาบาลที่ได้มาตรฐาน JCI  (Joint Commission International) เป็นองค์กรสากลจากประเทศสหรัฐอเมริกา ที่ให้มาตรฐานและความปลอดภัย เพื่อให้การรับรองคุณภาพแก่โรงพยาบาล ซึ่งโรงพยาบาลดังกล่าวเป็นโรงพยาบาลที่มุ่งมั่นการผ่าตัดนิ่วในถุงน้ำดี ที่จะใช้กัญชาเพื่อการรักษาทางการแพทย์ และยังเป็นโรงพยาบาลที่เป็น Healthcare  Hub ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
   จากนั้นเป็นการรายงานผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการฝ่ายต่างๆ ที่ประกอบด้วย อนุกรรมการฝ่ายวารสาร  ฝ่ายวารสารนานาชาติวิทยาศาสตร์ ฝ่ายฝึกอบรม ฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์ และสถานะการเงิน ของสมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย ตามวาระการประชุม 
   จึงขอเชิญชวนให้ผู้สนใจสมัครสมาชิก สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย ได้ที่ 02 5790787, 02 9427522 ดูรายละเอียดได้ที่ www.ar.or.th