ADS


Breaking News

จากคลิปในโซเซียล มีคนใช้มือบีบ นกแก้ว จนเสียชีวิตนั้น

จากกรณีคลิปที่มีการเผยแพร่ในโซเซียลมีเดียเกี่ยวกับ กรณีมีคนใช้มือบีบและดีด นกแก้ว ค๊อกคาเทล จนเสียชีวิตนั้น
     ดร.สาธิต ปรัชญาอริยะกุล เลขาธิการและผู้อำนวยการสมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย เห็นว่า เรื่องดังกล่าวถ้าเป็นเรื่องจริงตามที่เสนอในโลกออนไลน์ ในแง่มนุษยธรรม ก็เป็นเรื่องที่น่าสะเทือนใจพอสมควร เพราะมนุษย์ควรปฏิบัติต่อสัตว์อย่างมีมนุษยธรรมและเมตตาธรรม ทุกชีวิตล้วนมีคุณค่าเสมอ การเลี้ยงสัตว์ควรมีความรับผิดชอบ มีความพร้อม และควรเลี้ยงสัตว์เหล่านั้นให้ดีตลอดจนสิ้นอายุขัย ยิ่งอีกไม่กี่วันก็เป็นวันมาฆบูชา  ซึ่งเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เป็นวันที่พระพุทธเจ้า ได้แสดง "โอวาทปาติโมกข์" อันเป็นหลักคำสอนสำคัญที่เป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาแก่ที่ประชุมพระสงฆ์  เพื่อวางจุดหมาย หลักการ และวิธีการ ในการเข้าถึงพระพุทธศาสนา ซึ่งล้วนแต่ให้ทุกคนมุ่งกระทำกรรมดี ละเว้นความชั่ว โดยเฉพาะศีลข้อ 1 ปาณาติปาตา อันหมายถึง การฆ่าสัตว์ ที่กระทำด้วยการมีเจตนาเป็นสำคัญ ประกอบด้วย สัตว์หรือสิ่งมีชีวิตที่คิดจะฆ่านั้นยังมีชีวิต ยังมีลมหายใจ คนที่คิดจะฆ่านั้นรับรู้ว่าสัตว์นั้นยังมีชีวิต ผู้ที่ฆ่าสัตว์นั้นเป็นผู้มีเจตนาประสงค์จะทำให้ตาย  หรือผู้ที่คิดจะฆ่ามีความพยายามที่คิดจะฆ่าทั้งการพยายามฆ่าด้วยตนเองหรือวานให้ผู้อื่นกระทำให้ และสัตว์นั้นตายด้วยการถูกลงมือฆ่านั้น ย่อมผิดศีลธรรมตามหลักพระพุทธศาสนา
สำหรับในแง่สังคม สมาคมฯ พยายามผลักดันให้เกิด พ.ร.บ.ป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 2557  ก็เพื่อป้องปรามการกระทำความผิด เกี่ยวกับการทารุณกรรมสัตว์โดยไม่มีเหตุสมควรเช่นนี้ และพยายามรณรงค์ด้วยวิธีการต่าง ๆ รวมทั้งปลูกฝังความรักและเมตตาสัตว์ให้เด็กและเยาวชนเมตตาสัตว์และรักสัตว์อย่างรับผิดชอบ รวมถึงการจัดทำภาพยนตร์สั้น เกี่ยวกับเรื่องนก ก็เพื่อจะให้ทุกคนเข้าใจ ในวิถีชีวิตของสรรพสัตว์น้อยใหญ่ เพื่อนร่วมโลกของเราควรต้องอยู่ด้วยกันอย่างเกื้อกูลตามวิถีทางตามธรรมชาติ ที่ควรจะเป็น เพื่อให้เกิดความสมดุลและปกติสุข 
    ในแง่กฎหมายสำหรับกรณีมีคนใช้มือบีบและดีด นกแก้ว ค๊อกคาเทล จนเสียชีวิตนั้น ถ้ามีการพิสูจน์ได้ตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏในคลิปนั้น และมีการติดตามจับกุมผู้กระทำความผิดได้ ให้ผู้พบหรือรู้เห็นเห็นคลิปดังกล่าวนั้น กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน ตามมาตรา 2(8) ป.วิอาญา เพื่อดำเนินการสอบสวนและดำเนินคดี ตามพระราชบัญญัติการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 2557 ตามมาตรา 3 การทารุณกรรม หมายถึง การกระทำหรืองดเว้นการกระทำใด ๆ ที่ทำให้สัตว์ได้รับความทุกข์ทรมานไม่ว่าทางร่างกายหรือจิตใจ ได้รับความเจ็บปวด ความเจ็บป่วย ทุพพลภาพ หรืออาจมีผลทำให้สัตว์ในตาย ประกอบมาตรา 20 และมาตรา 31 ห้ามมิให้ผู้ใดกระทำการอันเป็นการทารุณสัตว์โดยไม่มีเหตุอันสมควร ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ 
     ดังนั้นเรื่องกรณีนี้ จะต้องมีการพิสูจน์ข้อเท็จจริงตามกระบวนการยุติธรรมก่อน ซึ่งถ้าปรากฎว่าเป็นเรื่องจริง และเป็นการทารุณกรรมสัตว์โดยไม่มีเหตุอันสมควร ผู้กระทำนั้น จะผิดทั้งในแง่ศีลธรรมและกฎหมาย ซึ่งเป็นการกระทำที่ไม่สมควรเป็นแบบอย่างที่ดีและเกิดขึ้นในสังคมอีกต่อไป