ADS


Breaking News

SME Provincial Champions 2020 โครงการพัฒนาสู่สุดยอดเอสเอ็มอีจังหวัด 2563 ท่องเที่ยวไทยดังไกลทั่วโลก

เปิดตัวโครงการพัฒนาสู่สุดยอดเอสเอ็มอี จังหวัด “SME Provincial Champions 2020” เน้นวิสาหกิจชุมชนขนาดเล็ก เชื่อมโยงการท่องเที่ยว
     เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร  วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
     นาย วชิระ แก้วกอ  รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มงานข้อมูลและสถานการณ์สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ร่วมด้วย ดร.ศรายุทธ  แสนมี ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ทำ พิธีเปิดตัวโครงการพัฒนาสู่สุดยอดเอสเอ็มอี จังหวัด “SME Provincial Champions 2020” ร่วมกัน โดยโครงการนี้เป็นโครงการที่จะผลักดัน และพัฒนาผู้ประกอบการที่เป็นส่วนหนึ่งของอัตลักษณ์จังหวัดแต่ละด้าน เพื่อให้เกิดความร่วมมือกันของผู้ประกอบการในจังหวัดนั้นๆ ให้กลายเป็น Cluster ท่องเที่ยวของจังหวัด และเมื่อพัฒนารวมทั้งเชื่อมโยงได้แล้ว จะทำให้เกิดช่องทางการนำเสนอตนเองออกสู่ตลาด ให้นักท่องเที่ยวและผู้ที่คาดว่าเป็น ลูกค้าได้เลือซื้อผลิตภัณฑ์ตามเทรนด์ กระแสโลกที่กำลังเดินทางไปสู่  Digitalzation โดยเลือกใช้ช่องทาง Online ในลักษณะ Website หรือ Application ซึ่งเป็นกลไกในการขับเคลื่อนให้อุตสาหกรรมท่องเที่ยวได้พัฒนาหรือเติบโตแบบยั่งยืน
โดยวัตถุประสงค์ดังนี้
1. เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการและสถานประกอบการใน 6 สาขาตามกลุ่มเป้าหมายเกิดการพัฒนาธุรกิจตนเองให้มีศักยภาพที่เข้มแข็ง สามารถเป็นต้นแบบ (ROLE MODEL) ให้แก่ผู้ประกอบการและสถานประกอบการในจังหวัด
2. เพื่อขับเคลื่อนกลไกการจัดการความรู้ในด้านการจัดธุรกิจและการท่องเที่ยวในระดับอุตสาหกรรมสู่ธุรกิจระดับ SME ให้สามารถจับต้องเห็นผลเป็นรูปธรรม และถูกถ่ายทอดสู่ภาคปฏิบัติการ เพื่อการต่อยอดได้อย่างชาญฉลาด
3. เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการและสถานประกอบการใน  6 สาขาตามกลุ่มเป้าหมายเกิดการบูรณาการเพื่อความร่วมมือระหว่างกันในรูปแบบ “Cluster ท่องเที่ยวระดับจังหวัด” ได้อย่างยั่งยืน
4. เพื่อส่งเสริมให้ผุ้ประอบการและสถานประกอบการได้นำเอาเทคโนโลยีตามแนวทาง Thailand 4.0 มาใช้ในการดำเนินธุรกิจ อันจะสามารถตอบโจทย์พฤติกรรมผู้บริโภคภายใต้สภาวะแห่งความเป็นพลวัต (Dynamics)ภายใต้บริบทและแรงผลักดันทางเศรษฐกิจเพื่อรองรับ Platform ของ Digital Economy ได้อย่างเป็นรูปธรรม
5. เพื่อให้อุตสหกรรมการท่องเที่ยวของไทยเป็นหนึ่งในกลไกที่สำคัญในการขับเคลื่อนความเจริญทางเศรษฐกิจของประเทศได้อย่างยั่งยืน
    สำหรับผู้ประกอบการ SME ทุกประเภท  จะสามารถเข้าร่วมได้ 6 กลุ่มธุรกิจ คือ กลุ่มผลิตภัณฑ์ในสินค้าเพื่อบริโภค, กลุ่มสินค้าเพื่ออุปโภค, กลุ่มบริการด้านสถานที่ท่องเทียวเชิงเกษตรหรือเชิงนิเวศ หรือสันทนาการ, กลุ่มที่พักหรือโรงแรมหรือโฮมเสตย์, ผู้ให้บริการร้านอาหาร และผู้ให้บริการร้านค้าของฝากท้องถิ่น
     นายวชิระ แก้วกอ กล่าวว่า โครงการพัฒนาสู่สุดยอดเอสเอ็มอี จังหวัด ตามนโยบายของรัฐบาล โดยนายกรัฐมนตรีซึ่งท่านต้องการที่จะชูผู้ประกอบการที่เป็นเอสเอ็มอี ทั้งที่เป็นสตาร์ทอัพ หรือที่เข้มแข็งแล้วให้ขยับโตขึ้นไปอีก หรือขยับก้าวไปสู่ตลาดต่างประเทศได้ รวมไปถึงผู้ประกอบการที่อยากจะเปลี่ยนแนวทางการทำธุรกิจ ให้สามารถเดินหน้าได้ โดยทาง สสว.และเครือข่ายจะเข้าไปช่วยให้บริการ        
     สำหรับปีนี้  ในแต่ละจังหวัดได้เพิ่มผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการจาก 3 ราย เป็น 6 ราย โดยเน้นไปที่วิสาหกิจชุมชนขนาดเล็ก โดยเน้นส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวในชุมชน  ซึ่งจะมีสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย มาร่วมกับ มหาวิทยาลัยศิลปากร ในการขับเคลื่อนวิสาหกิจชุมชนที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวที่เข้าร่วมโครงการได้มีการพัฒนายกระดับให้สูงยิ่งๆ ขึ้นไป
     ดร.ศรายุทธ แสนมี กล่าวว่า ม.ศิลปากร จะเข้ามาช่วยเหลือผู้ประกอบการในโครงการฯ ในเรื่องของการบริหารจัดการ และเข้ามาช่วยพัฒนาในเรื่องของการออกแบบผลิตภัณฑ์ของตัวสินค้าให้มีความเตะตา มีอัตลักษณ์ของแต่ละที่แต่ละแห่งให้มีความขัดเจน เพื่อให้ตัวสินค่าผลิตภัณฑ์ของชุมชนเกิดความน่าสนใจ ซึ่งโครงการได้เน้นไปยังวิสาหกิจชุมชนขนาดเล็กโดยเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวชุมชนจะสามารถนำพากลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติได้มีโอกาสเข้าถึงตัวสินค้าในแต่ละชุมชน โดยผ่านช่องทางของกรุ๊ปทัวร์ โดยในปีที่ผ่านมาได้นักท่องเที่ยวชาวจีนเดินทางเข้ามาเที่ยวตามแหล่งท่องเที่ยวซึ่งเป็นสถานที่ตั้งของผู้ประกอบการ และได้สั่งออเดอร์สินค้ากลับไปเป็นจำนวนมาก ขณะเดียวกันปีนี่เรายังจะมีแอฟพิเคชั่นใหม่ๆ มาช่วยเชื่อมโยง ให้สามารถเข้าถึงตัวสินค้าหรือการบริการต่างๆ ได้อย่างสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นด้วย
     สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่
Facebook : SMEProvincialChampions63
Line: smepvc63   หรือติดต่อหมายเลข  ‭‭065-437-8900‬‬
     สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการ ทาง เว็ปไซต์ ‭‭smepvc.com‬‬
     โดยจะเปิดให้ท่านสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 2 ก.พ. 63 
#SMEProvincialChampions63
#smepvc63
#สสว
#มหาวิทยาลัยศิลปากร