ADS


Breaking News

วช. ผนึก จ.อุตรดิตถ์ และ ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์ แถลง "มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี 2563 (Regional Research Expo 2020)”

     สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับจังหวัดอุตรดิตถ์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์และเครือข่ายวิจัยภูมิภาค : ภาคเหนือ แถลงข่าว "มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี 2563 (Regional Research Expo 2020)
     วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมี ผศ.ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง รองผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ นายสมเกียรติ พูลสุขเสริม รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ รศ.ดร.สุภาวิณีย์ สัตยาภรณ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ และ ผศ.ดร.สิริวดี พรหมน้อย รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ร่วมแถลงข่าว การจัดงาน “มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาคประจำปี 2563 (Regional Research Expo 2020)" ที่จะจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 8 ระหว่างวันที่  1 -2 มีนาคม 2563 ณ อาคารหอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ลำรางทุ่งกะโล่ จังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อขับเคลื่อนงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์ในพื้นที่ภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง
     การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการขยายผลสำเร็จจากการจัดงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ (Thailand Research Expo)ไปสู่การจัดเวทีในระดับภูมิภาค เพื่อสร้างแรงจูงใจให้แก่นักวิจัยและนักวิชาการในระดับภูมิภาค ได้นำเสนอผลงานที่มีคุณภาพและสอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย นอกจากนี้ยังเป็นการให้ผู้ใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยและผู้เกี่ยวข้องกับงานวิจัยในภาคเหนือได้เข้าถึงผลงานวิจัย นักวิจัย และผู้ให้บริการการวิจัยมากยิ่งขึ้น การจัดงานครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิดหลัก “งานวิจัยเพื่อสร้างชุมชนนวัตกรรมและเศรษฐกิจภูมิภาค” โดยเชื่อมโยงแนวคิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจบนเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจ Luangprabang-Lndochina-Mawlamyine Economic Corridor (LIMEC)
     โดยกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติและนิทรรศการผลงานวิจัย จำนวนกว่า 100 ผลงาน การประชุมสัมมนาวิชาการ และกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย
     ตัวอย่างไฮไลท์ผลงานเด่น ที่จะนำมาจัดแสดงในงานมหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ได้แก่
     1. เทคโนโลยีการผลิตและแปรรูปมะขามหวานครบวงจร
     2. เทคโนโลยีการแปรรูปมะม่วงเชิงพาณิชย์
     3. เทคโนโลยีแปรรูปสับปะรดครบวงจร
4. เทคโนโลยีแปรรูปกาแฟวนเกษตร
     5. เทคโนโลยีลางสาด signature
    เป็นต้น
          วช. จังหวัดอุตรดิตถ์ และมหาวิทยาลัยอุตรดิตถ์ จึงขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมงาน " มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี 2563 (Regional Research Expo 2020) " ได้ระหว่างวันที่ 1-2 มีนาคม 2563 ณ อาคารหอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ลำรางทุ่งกะโล่ จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์โทรศัพท์ 055 416 601-20 ต่อ 1642 หรือ http://www.researchexpo.uru.ac.th