ADS


Breaking News

พิธีประทานรางวัลเนื่องในงาน "สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา"

    พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีประทานรางวัล "สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ และการแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษา ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2562 จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) เมื่อวันอาทิตย์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต จ.ปทุมธานี 
     ในโอกาสนี้ ศ.นพ.สิริฤกษ์  ทรงศิวิไล เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ทำหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ มอบหมายให้ ดร.วิภารัตน์  ดีอ่อง รองผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ  เข้าร่วมรับประทานโล่ในฐานะหน่วยงานที่ทำคุณประโยชน์ให้แก่ สอศ. ในครั้งนี้ด้วย ซึ่ง สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และ สอศ. มีความร่วมมือในการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยและพัฒนาให้แก่บุคลากรอาชีวศึกษา  การพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ การขยายผลและพัฒนาต่อยอดไปสู่การใช้ประโยชน์ พร้อมทั้งการส่งเสริมผลงานประดิษฐ์คิดค้นและนวัตกรรมของ สอศ. สู่การนำเสนอเพื่อขอรับรางวัลในเวทีระดับชาติและระดับนานาชาติ รวมทั้งการสร้างเครือข่ายนวัตกรรมสายอาชีวศึกษา