ADS


Breaking News

กกพ. พาคนบันดาลไฟ มุ่ง SOLAR EDUCATE TRIP หนองตาแต้ม หมู่บ้านบันดาลไฟ ระดับโลก

กกพ. จัดกิจกรรม SOLAR EDUCATE TRIP
ดึงผู้นำชุมชนเรียนรู้พลังงานสะอาดกับเจ้าของรางวัลระดับโลก
ณ หนองตาแต้ม หมู่บ้านบันดาลไฟ
     กกพ. ดึงผู้นำชุมชน ลงพื้นที่ศึกษาเรียนรู้ด้านการใช้โซลาร์เซลล์ หรือพลังงานสะอาด ตามโครงการคนบันดาลไฟ พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้ ให้นำไปสู่แรงบันดาลใจ และการนำไปเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนต่อยอดการใช้พลังงานสะอาดในพื้นที่ชุมชนของตนเองต่อไป
ดร.บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ กรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) กล่าวถึงวัตถุประสงค์ 

     ดร.บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ กรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) พร้อมคณะ นำผู้นำชุมชนจากพื้นที่ต่างๆ และสื่อมวลชน ลงพื้นที่ศึกษาดูงานเรียนรู้พลังงานสะอาดในพื้นที่ต้นแบบที่ถูกพัฒนาและต่อยอด โดยเฉพาะโซลาร์เซลล์ที่จะสร้างโลกใบใหม่ ในด้านพลังงานสะอาดให้เกิดขึ้นอย่างมั่นคงและถาวร ในโครงการคนบันดาลไฟ ซึ่งได้เลือกพื้นที่เรียนรู้ 3 จุด ได้แก่
     1. ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านสารภี จ.สมุทรสงคราม
     2. ชุมชน และ อบต.หนองตาแต้ม จ.ประจวบคีรีขันธ์
     3. อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จ.ประจวบคีรีขันธ์ 
     โดยมีวัตถุประสงค์
     1. เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการขับเคลื่อนพลังงานสะอาดในพื้นที่ของตน 
     2. เพื่อสร้างองค์ความรู้ ประยุกต์ในเรื่องพลังงานสะอาดให้เกิดขึ้นในพื้นที่ของตน พร้อมทั้งกระจายสู่ชุมชน หรือพื้นที่ใกล้เคียง
     3. เพื่อสร้างแรงผลักดันให้เกิดการพัฒนา ต่อยอดแนวคิด หรือสร้างภูมิปัญญาให้เกิดขึ้นและเหมาะสมในพื้นที่ของตนในอนาคต
     4. เพื่อสร้างการมีส่วนร่วม และเครือข่ายคนบันดาลไฟ ให้เกิดขึ้นระหว่างกลุ่มผู้นำชุมชนที่ร่วมกิจกรรม เพื่อการพัฒนา ต่อยอดด้านพลังงานสะอาดร่วมกัน
     5. เพื่อสร้างความมั่นคง เป็นธรรมในด้านพลังงานสะอาดให้เกิดขึ้นอย่างมั่นคง ถาวร และเพื่อส่งเสริมให้รู้จักบทบาทหน้าที่ของกองทุนพัฒนาไฟฟ้า คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน หรือ กกพ.
     สำหรับฐานการเรียนรู้ ชุมชน และ อบต.หนองตาแต้ม อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งถือว่าเป็นชุมชนไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบพึ่งพาตนเอง เพื่อให้ทุกคนได้เรียนรู้การปฏิบัติจริง แนวคิด และความเป็นมาด้านพลังงานสะอาดของชุมชน และ อบต.หนองตาแต้ม ร่วมเรียนรู้แนวทางการจัดการหมู่บ้าน โซลาร์เซลล์ ซึ่งถือว่าเป็นพลังงานสะอาด ตลอดจนเยี่ยมชมบ้านตัวอย่างที่ใช้โซลาร์เซลล์ในชุมชนบ้านวังวน ต.หนองตาแต้ม อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
นายเชิด ยอดแฉล้ม รองนายก อบต.หนองตาแต้ม กล่าว
     ทั้งนี้มี นายเชิด ยอดแฉล้ม รองนายก อบต.หนองตาแต้ม และนายทรงพล ศรีแก้ว ปลัด อบต.หนองตาแต้ม ให้การต้อนรับและบรรยายถึงความเป็นมาของพื้นที่หมู่ 8 บ้านวังวน ซึ่งกล่าวว่า ไม่มีไฟฟ้าใช้มานาน 60 ปี เป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน ขาดโอกาสในการเข้าถึงบริการสาธารณะจากการขยายเขตไฟฟ้าใช้ในครัวเรือน
นายทรงพล ศรีแก้ว ปลัด อบต.หนองตาแต้ม กล่าว
     จนกระทั่ง อบต.หนองตาแต้ม มีการหาวิธีการแก้ไข ทั้งการส่งเจ้าหน้าที่คัดเลือกตัวแทนชุมชนเข้าศึกษาดูงานด้านการใช้พลังงานโซลาร์เซลล์ ที่บ้านป่าเด็ง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี และสถานที่ต่างๆ จนนำกลับมาทดลองและถ่ายทอดให้ความรู้แก่ผู้นำในท้องที่และประชาชน ตลอดจนได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานภาคเอกชน จนมีการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ตามบ้านเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้
     รวมทั้งสถานที่ราชการ ทั้งโรงเรียน และ อบต.หนองตาแต้มเอง จนทำให้ชาวบ้านในพื้นที่จากเดิมที่ไม่มีแสงสว่างใช้ในครัวเรือนกว่า 400 ครัวเรือน ประชากรกว่า 1,700 คน แต่ปัจจุบันสามารถใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านได้ทุกอย่าง จนกระทั่ง อบต.หนองตาแต้ม ได้รับรางวัลระดับโลก จากองค์การสหประชาชาติในสาขาพัฒนาประสิทธิภาพ และความรับผิดชอบในหน่วยงานของภาครัฐ และเดินทางไปรับรางวัล ณ เมืองบากู สาธารณรัฐอาเซอร์ไบจาน เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา และยังมีการพัฒนาเรียนรู้ต่อยอดอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ให้ดีขึ้นจนถึงปัจจุบัน


     หลังจากนั้น ดร.บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ กรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) พร้อมคณะนำลงพื้นที่ศูนย์เรียนรู้พลังงานทดแทนแสงอาทิตย์ต้นแบบ โดยมีวิทยากร นายชุมพล เหมือนอ่วม หัวหน้าศูนย์เรียนรู้ พร้อมคณะกรรมการให้ข้อมูลด้านการติดตั้งโซลาร์เซลล์ แบตเตอรี่ที่ใช้สำหรับระบบโซลาร์เซลล์ และประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้พลังงานโซลาร์เซลล์ของชาวบ้านตำบลหนองตาแต้ม ที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ แต่ในปัจจุบันหลังจากมีแสงสว่างเข้ามา ก็ทำให้ชาวบ้านและลูกหลานมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านสารภี จ.สมุทรสงคราม

     สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ กลุ่มผู้นำชุมชน และประชาชนที่มาจากหลากหลายพื้นที่ ที่เข้าร่วมโครงการศึกษาเรียนรู้ด้านพลังงานสะอาด ที่ทางกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) จัดขึ้นร่วมกับภาคเอกชนในครั้งนี้ นับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่มีประโยชน์ เพราะจะได้เรียนรู้ศึกษาข้อมูลจากศูนย์การเรียนรู้ทั้งที่ จ.สมุทรสาคร จ.ประจวบคีรีขันธ์ และ จ.เพชรบุรี ได้เห็นสภาพพื้นที่จริง ได้เรียนรู้ และพูดคุยซักถามกับทั้งผู้นำชุมชน และชาวบ้าน ซึ่งทำให้ได้เห็นว่าโซลาร์เซลล์ หรือพลังงานแสงอาทิตย์ ที่กล่าวกันว่าเป็นพลังงานสะอาดนั้นมีประโยชน์มาก สามารถนำมาใช้ได้จริงทั้งในครัวเรือน ในโรงเรียน ภาคการเกษตร หรือแม้แต่สถานที่หน่วยงานของรัฐ
อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
     นอกจากนี้ยังเป็นการขับเคลื่อนและต่อยอดความรู้ให้แก่ทุกคนที่ร่วมศึกษาเรียนรู้ในทริปนี้ ที่จะได้เรียนรู้พลังงานสะอาดในพื้นที่ต้นแบบที่ถูกพัฒนาและต่อยอด ในด้านพลังงานสะอาดให้เกิดขึ้นอย่างมั่นคงและถาวรต่อไป
คนบันดาลไฟ Solar Educate Trip : หนองตาแต้ม หมู่บ้านบันดาลไฟ โดย กกพ.
กลุ่มเป้าหมาย
     กลุ่มผู้นำความคิด ผู้นำชมชน หน่วยงาน องค์กร หรือปราชญ์ชาวบ้านที่มีแนวคิดขับเคลื่อน พัฒนาพื้นที่ ของตนด้วยพลังงานสะอาดโซลาร์เซลล์

ภาพรวมกิจกรรม
     ระยะเวลาดำเนินกิจกรรม ระหว่างวันที่ 14 - 15 กุมภาพันธ์ 2563 รวม 2 วัน 1 คืน
     เปิดรับสมัครผู้ร่วมกิจกรรมผ่านช่องทางออนไลน์ พร้อมทั้งคัดเลือกคุณสมบัติตามข้อกำหนด
     ออกเดินทางด้วยรถบัสโดยสาร เพื่อก่อให้เกิดองค์ความรู้ร่วมกัน และ ความสัมพันธ์ระหว่างผู้เข้าร่วมกิจกรรม

พื้นที่กิจกรรม / แนวคิด
     โครงการคนบันดาลไฟหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะเห็นทุกภาคส่วนเกิดการพัฒนาต่อยอดพื้นที่ของตนเอง ด้วยพลังงานสะอาดโดยเฉพาะโซลาร์เซลล์ และหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะใช้พื้นที่เรียนรู้ 3 จุด นี้ เป็นจุดศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนประสบการณ์และทำกิจกรรมร่วมกัน ซึ่งความโดดเด่นของแต่ละพื้นที่นั้น มีความเหมาะสมกับกลุ่มผู้ร่วมกิจกรรม ซึ่งแตกต่างกันออกไปตามลักษณะการใช้งาน ชุมชน และพื้นที่ ดังนี้

1.ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านสารภี จังหวัดสมุทรสงคราม
     พื้นที่การเรียนรู้นี้เป็นพื้นที่การเรียนรู้ขนาดเล็กระดับชุมชน ลักษณะพื้นที่เป็นสวนที่ร่มรื่น เต็มไปด้วยพืชพรรณ นานาชนิด และ เหล่าสรรพสัตว์ที่สามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชนได้ เช่น ไก่สวยงาม ปลา กบ ฯลฯ ซึ่งที่นี่จะเน้นเรื่องของการจัดการระบบปศุสัตว์ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง แต่กระนั้นก็ได้เอาแนวคิดเรื่องพลังงานสะอาดมาใช้ ให้เหมาะสมกับพื้นที่ อาทิ พลังงานสะอาดจากโซลาร์เซลล์ ที่นำมาใช้กับเรื่องปั๊มน้ำ และ พลังงานสะอาดประเภท BIO GAS ที่ได้จากการหมักมูลสัตว์ เป็นต้น ทั้งนี้นอกจากพลังงานสะอาดที่จะได้เห็นแล้ว ยังสามารถเรียนรู้วิธีกำรจัดการระบบขนาดเล็กให้เหมาะสมกับพื้นที่อีกด้วย

2. ชุมชน และ อบต.หนองตาแต้ม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
     จากความขาดแคลนด้านพลังงานไฟฟ้า สู่การเริ่มบันดาลไฟด้วยตนเองให้เป็นต้นแบบหมู่บ้านพลังงานสะอาด นำไปสู่การคว้ารางวัลระดับโลกอย่าง UN ทำให้ ชุมชนและ อบต.หนองตาแต้ม ถือเป็นอีกหนึ่งจุดดูงานเรื่องพลังงานสะอาดที่ประสบความสำเร็จที่สุด ผู้ร่วมทริปจะได้รู้ถึงแนวคิดความเป็นมาของหมู่บ้านแห่งนี้ในเรื่องพลังงานสะอาดโซลาร์เซลล์ อีกทั้งจะได้พูดคุยแลกเปลี่ยน เรียนรู้แนวคิดและวิธีการจำกเริ่มพลังงานสะอาดในพื้นที่ของตน

3. อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
     จากการจัดการพลังงานระดับชุมชนขนาดเล็กอย่างที่สารภี สู่ขนาดใหญ่อย่างหนองตาแต้ม และนี่คือปลายทางที่ผู้ร่วมทริปจะได้เรียนรู้เรื่องของพลังงานสะอาดทุกด้าน ตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางที่พึ่งตนได้จริง สร้างรายได้ได้จริง เพราะอุทยานแห่งนี้ จะมอบองค์ความรู้ และ แสดงให้เห็นถึงการปรับใช้พลังงานสะอาดแบบครบวงจรให้เห็นในที่เดียว