ADS


Breaking News

ประชุมกรรมการบริหารสมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย

ดร.พิพัฒน์ นนทนาธรณ์ นายกสมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย
    นางสาวอนงค์วดี จีระบุตร กรรมการบริหารและประชาสัมพันธ์ สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 ดร.พิพัฒน์ นนทนาธรณ์ นายกสมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย เป็นประธานการประชุม กรรมการบริหารสมาคมนักวิจัยฯ ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุม สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ มีระเบียบวาระการประชุมที่สำคัญเกี่ยวกับการบริหารงานของสมาคมฯ
     นายกสมาคมนักวิจัยฯ แจ้งต่อที่ประชุมถึงความร่วมมือภาคีเครือข่ายกัญชาชง ที่จะจัดงานตักศิลาไทยเพื่อผู้ป่วย ณ วัดจอมทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ในวันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2563 ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างสมาคม และภาคีเครือข่ายกัญชาชง เพื่อใช้กัญชา กัญชงในการรักษาโรค และผลักดันกฏหมาย ให้มี พรบ.ให้กัญชาและกัญชง เป็นพืชเศรษฐกิจ มีคุณประโยชน์ในการรักษาโรคให้กับผู้ป่วยได้
     ทางอนุกรรมการ ฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์ ของสมาคมฯ ได้นำเสนอโครงการนักวิจัยน้อย หรือ Yong Research Ambassador เป็นการประกวดนักวิจัยน้อย (YRA) เพื่อเฟ้นหานักวิจัยผู้มีความรู้ ความสามารถ ผลิตผลงานวิจัยที่เป็นที่ยอมรับให้กับสมาคมนักวิจัย และช่วยเพิ่มจำนวนสมาชิกและขยายกลุ่มอายุสมาชิกของสมาคม พร้อมทั้งสร้างความตระหนักรู้และสร้างกิจกรรมของสมาคมนักวิจัยต่อสาธารณชน โดยกำหนดให้ผู้สมัครต้องเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยระดับปริญญาตรีที่กำลังศึกษาอยู่ อายุ 17-25 ปี หัวข้องานวิจัยได้รับการอนุมัติจากอาจารย์ที่ปรึกษาของมหาวิทยาลัยที่ศึกษาอยู่ มีหัวข้อการวิจัยที่น่าสนใจ ประกอบด้วย ด้านสังคมศาสตร์ ด้านนวัตกรรมเพื่อสังคม ด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงานเพื่อสังคม ด้านวิทยาศาสตร์เพื่อสังคม ด้านการแพทย์เพื่อสังคม และด้านพืชสมุนไพรเพื่อสังคม รายละเอียดการเปิดรับสมัครการประกวดจะแจ้งให้ทร
     นางสาวอนงค์วดี จีระบุตร ประชาสัมพันธ์สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย กล่าวเชิญชวนให้สมัครสมาชิกสมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย ได้ที่สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย ชั้น 2 อาคาร วช. 8 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 02 5790787 หรือดูรายละเอียดได้ที่ www.ar.or.th