ADS


Breaking News

วันเด็ก ปีนี้ กรมศิลปากร จัดสนุก สร้างสรรค์ เรียนรู้ ให้เด็กๆทั่วประเทศ

กรมศิลปากรขอเชิญร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓
กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม เปิดแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมทั้งในกรุงเทพมหานครและส่วนภูมิภาคตลอดวัน ให้เด็กและเยาวชนร่วมกิจกรรม เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี  ๒๕๖๓ สร้างความตระหนักรู้ในมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ
  เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี  ๒๕๖๓ วันเสาร์ที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๓ กรมศิลปากรได้เตรียมกิจกรรมสำหรับเด็กและเยาวชนเน้นการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมที่สร้างความสนุกสนานและหลากหลาย เพื่อให้ได้รับความรู้และเกิดความคิดสร้างสรรค์ โดยในกรุงเทพมหานคร พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ได้เตรียมกิจกรรมหลากหลายภายในงานเพื่อรณรงค์ “ลดละเลิก” การใช้พลาสติกในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อาทิ เกมล่าสมบัติในพิพิธภัณฑ์ เกมแข่งขันคัดแยกวัสดุ การสาธิตและประดิษฐ์ภาชนะด้วยวัสดุทดแทนพลาสติก พร้อมรับของรางวัลมากมาย ด้านพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ร่วมกับ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ศิลป์ พีระศรี อนุสรณ์ จัดกิจกรรมวาดภาพระบายสี และร่วมสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ถนนเจ้าฟ้า สำนักหอสมุดแห่งชาติ ท่าวาสุกรี กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมเพิ่มพูนความรู้และทักษะ บริเวณสวนหย่อมด้านหน้าอาคารหอสมุดแห่งชาติ
   นอกจากนี้ กรมศิลปากรยังได้เปิดหน่วยงานในสังกัดที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาคทั้งพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุทยานประวัติศาสตร์ และหอสมุดแห่งชาติทั่วประเทศ ให้เด็กและเยาวชนได้เยี่ยมชมและศึกษาหาความรู้ พร้อมจัดกิจกรรมที่สร้างสรรค์เป็นการเปิดประสบการณ์การเรียนรู้นอกห้องเรียน ปลูกจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์มรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติ เช่น พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ รามคำแหง จ.สุโขทัย พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สวรรควรนายก จ.สุโขทัย พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ปราจีนบุรี พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์ จ.ลพบุรี อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง จ.บุรีรัมย์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ มหาวีรวงศ์ จ.นครราชสีมา พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ นครศรีธรรมราช เป็นต้น ขอเชิญผู้ปกครอง เด็ก และเยาวชนร่วมงานเนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี ๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป