ADS


Breaking News

1 เม.ษ. นี้ กรมการท่องเที่ยวแจ้งย้ายไปศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ

     กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา หน่วยงานที่มีภารกิจเกี่ยวกับการพัฒนาการท่องเที่ยวในด้านบริการท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยว ธุรกิจนําเที่ยว มัคคุเทศก์และผู้นําเที่ยว มาตรฐานอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ความปลอดภัยทางการท่องเที่ยว รวมถึงการสร้างภาพยนตร์ต่างประเทศ ในประเทศไทยให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ปัจจุบันตั้งอยู่ที่สนามกีฬาแห่งชาติ อาคารกรมการท่องเที่ยว ถนนพระรามที่ 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เปิดให้บริการงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ (ส่วนกลาง) และศูนย์บริการอนุญาตถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย รวมถึงการให้บริการออนไลน์ทางเว็บไซต์ www.dot.go.th และ DOT Call Center 0-2401-1111 ตลอด 24 ชั่วโมง
     โดยตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 เป็นต้นไป กรมการท่องเที่ยวจะย้ายไปยังที่ตั้งแห่งใหม่ ณ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ชั้น 2 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร และจะเปิดทำการ ณ ที่ตั้งเดิม (สนามกีฬาแห่งชาติ) ในวันที่ 26 มีนาคม 2563 เป็นวันสุดท้าย
     ทั้งนี้ กรมการท่องเที่ยวจะปิดทำการ ในวันที่ 27 30 และ 31 มีนาคม 2563 เพื่อขนย้ายครุภัณฑ์และเอกสารทางราชการ และจะปิดระบบอินเทอร์เน็ตของหน่วยงาน ในวันที่ 27 – 31 มีนาคม 2563 เพื่อย้ายระบบสารสนเทศไปติดตั้งที่แห่งใหม่ ซึ่งจะส่งผลให้เว็บไซต์ของกรมการท่องเที่ยวไม่สามารถเข้าใช้งานได้ และกระทบต่อการให้บริการขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวทางออนไลน์ การขอใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ทางออนไลน์ และการตรวจสอบใบอนุญาตก่อนเลือกซื้อทัวร์ของสำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ ทั้งส่วนกลางและสาขา ได้แก่ สาขาภาคตะวันออก (จังหวัดชลบุรี) สาขาภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่) สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จังหวัดนครราชสีมา) สาขาภาคใต้ 1 (จังหวัดสุราษฎร์ธานี) และสาขาภาคใต้ 2 (จังหวัดภูเก็ต) โดยระหว่างปิดระบบอินเทอร์เน็ต สำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ ทั้ง 5 สาขา จะยังเปิดให้บริการรับพิจารณาตรวจสอบเอกสารตามปกติ
     การย้ายที่ตั้งของกรมการท่องเที่ยวมายังศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ นับเป็นการสนับสนุนการให้บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกในการติดต่อประสานงานระหว่างประชาชนกับหน่วยงาน และระหว่างหน่วยงานกับหน่วยงานได้เป็นอย่างดี
     สำหรับการเดินทาง ประชาชนสามารถเดินทางเข้าถึงศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ ด้วยรถประจำทางสาย 66 ศูนย์ราชการฯ – สายใต้ใหม่ (ตลิ่งชัน) และสาย 166 ศูนย์ราชการฯ – อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ หรือการขนส่งสาธารณะอื่นที่ผ่านเส้นทางไปศูนย์ราชการฯ นอกจากนี้ ภาครัฐยังได้จัดทำเส้นทางการเดินทางไว้รองรับในอนาคตอีกด้วย อาทิ สถานีศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู สถานีหลักสี่ โครงการรถไฟชานเมืองสายสีแดง ซึ่งเป็นระบบขนส่งมวลชนที่รองรับประชาชนที่จะมาติดต่อกับหน่วยงานราชการภายในศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ