ADS


Breaking News

บ้านปูฯ มอบทุนแก่ Pennsylvania College of Technology

ส่งเสริมความร่วมมือในการพัฒนาเทคโนโลยีผลิตก๊าซธรมชาติในสหรัฐฯ
     เมื่อเร็วๆ นี้ นางสมฤดี ชัยมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ผู้นำธุรกิจด้านพลังงานแบบครบวงจรแห่งเอเชีย-แปซิฟิก ในฐานะตัวแทนของ BKV Operating, LLC ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนของบ้านปูฯ ที่ดำเนินธุรกิจก๊าซธรรมชาติในสหรัฐอเมริกา มอบเงินสนับสนุนจำนวน 20,000 เหรียญสหรัฐ ให้แก่ Pennsylvania College of Technology ซึ่งเป็นวิทยาลัยที่ร่วมมือกับบ้านปูฯ และพันธมิตรอย่าง Kalnin Ventures LLC พัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการผลิตก๊าซธรรมชาติ มาตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2562 ซึ่ง Pennsylvania College of Technology มีห้องทดลองที่พรั่งพร้อมด้วยเครื่องมือปฏิบัติการในบ่อก๊าซ
     ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บ้านปูฯ มุ่งมั่นในนโยบายการเป็นพลเมืองที่ดีและให้ความสำคัญในการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนในทุกประเทศที่บริษัทฯ เข้าไปดำเนินธุรกิจ 

# # #

เกี่ยวกับบ้านปูฯ
     บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) เป็นผู้นำธุรกิจด้านพลังงานแบบครบวงจรแห่งเอเชีย-แปซิฟิก ดำเนินธุรกิจ 3 กลุ่มหลัก ได้แก่ กลุ่มธุรกิจแหล่งพลังงาน กลุ่มธุรกิจผลิตพลังงาน และกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีพลังงานใน 10 ประเทศ ได้แก่ ไทย อินโดนีเซีย จีน ออสเตรเลีย สปป.ลาว มองโกเลีย สิงคโปร์ ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา และเวียดนาม