ADS


Breaking News

2 ตัวแทนเอไอเอ ประเทศไทย รับรางวัล LIMRA’s 2019 Rising Stars สาขานวัตกรรมด้านเทคโนโลยี

นายปรินทร เสกสรรค์ (ซ้าย) ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่าย Customer Digital Platform และ นายวิทยา ศุภวรางกูล ผู้จัดการอาวุโส ฝ่าย IT Application Services - Business Automation & Analytics ตัวแทนของเอไอเอ ประเทศไทย ได้รับคัดเลือกให้รับรางวัล LIMRA’s 2019 Rising Stars ในสาขานวัตกรรมด้านเทคโนโลยี (Technology Innovation) ประเภทอายุต่ำกว่า 40 ปี ในธุรกิจบริการด้านการเงิน จาก LIMRA องค์กรที่มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้และการวิจัยระดับโลก ซึ่งรางวัลดังกล่าวมอบให้แก่ผู้เชี่ยวชาญที่มีความเป็นผู้นำในด้านเทคโนโลยี จากองค์กรที่เป็นสมาชิกของ LIMRA

ทั้งนี้ นายปรินทร เสกสรรค์ ได้รับรางวัลจากการเป็นผู้พัฒนาระบบ LINE iMO Smart ซึ่งใช้งานผ่านแอปพลิเคชันไลน์ สามารถเข้ามาช่วยให้ตัวแทนประกันชีวิตเอไอเอ ทำงานประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น อีกทั้งยังทำให้ตัวแทนสามารถให้บริการลูกค้าได้อย่างรวดเร็วฉับไวตลอด 24 ชั่วโมง

ทางด้านนายวิทยา ศุภวรางกูล ได้รับรางวัลจากการเป็นผู้นำในการพัฒนาเทคโนยี ซึ่งเข้ามาช่วยด้านการบริการลูกค้าให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีเลิศ อาทิ เทคโนโลยีที่ช่วยให้ขั้นตอนการส่งเคลมสินไหมเป็นไปอย่างรวดเร็วและถูกต้องแม่นยำยิ่งขึ้น โดยเชื่อมโยงเครือข่ายการส่งต่อข้อมูลระหว่างโรงพยาบาลและเอไอเอ เพื่อลดเวลาการรอคอยของลูกค้า

สำหรับรางวัลดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงความตั้งใจอันแน่วแน่ของเอไอเอ ประเทศไทย ในการมุ่งพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ และเปิดโอกาสให้บุคลากรในองค์กรได้แสดงศักยภาพได้อย่างเต็มที่ เพื่อพัฒนาการดำเนินงานขององค์กรให้ดีและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อันจะยกระดับให้การดูแลและการบริการลูกค้าเป็นไปอย่างถูกต้องและเหมาะสม เพื่อส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้น ดังคำมั่นสัญญา ‘Healthier, Longer, Better Lives – เพื่อสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้น’