ADS


Breaking News

‘สาธิตกรุงเทพธนบุรี’ จัดค่ายลูกเสือ-เนตรนารี หวังสร้างเยาวชนให้เป็นคนดีของสังคม

     โรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี จัดกิจกรรมการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 และ มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ระหว่างวันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2562 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี
     การเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี นับเป็นส่วนหนึ่งของ กิจกรรมพัฒนาลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปี 2562 ของโรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี ที่ได้จัดมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ 16 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา โดยกิจกรรมพัฒนาลูกเสือ-เนตรนารี จัดเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ได้กำหนดไว้ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้รับความรู้ ความเข้าใจ เน้นย้ำเรื่องระเบียบวินัย ต้านภัยยาเสพติด ส่งเสริมจิตอาสา ตลอดจนเป็นการพัฒนาผู้เรียนทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา มีทักษะในการใช้ชีวิต ฝึกฝนตนเองเป็นผู้นำ ผู้ตามที่ดี ส่งผลให้เยาวชนเป็นคนดีของสังคมและประเทศชาติ
    สำหรับการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ดร. สุวรรณา ดวงจินดา รองผู้อำนวยการวิชาการโรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี เป็นประธานของกิจกรรม พร้อมด้วย นางพรรณี กมลเลิศ รองผู้อำนวยการฝ่ายอนุบาล, นางอมรา จิตต์กุศล รองผู้อำนวยการฝ่ายประถม, นายดุสิต บุญอาจ รองผู้อำนวยการฝ่ายมัธยม นอกจากนั้นแล้ว ในระหว่างการเข้าค่าย ครูเอิร์น-จิรวรรณ ชัยรุ่งเรือง ผู้อำนวยการบริหารโรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี ยังได้เข้ามาเยี่ยมค่าย พร้อมกับร่วมกิจกรรมกับเหล่าลูกเสือ-เนตรนารี อีกด้วย
     กิจกรรมตลอดทั้ง 2 วัน ประกอบด้วย 1. กิจกรรรมเดินทางไกล จุดที่ 1 กฏและคำปฎิญาณ, จุดที่ 2 เงื่อน เชือก, จุดที่ 3 การปฐมพยาบาล, จุดที่ 4 สังเกตุ จดจำ 2. กิจกรรมผจญภัย ฐานที่ 1 สะพานเชือกเส้นเดียว, ฐานที่ 2 โคลนเดือด, ฐานที่ 3 ลำเลียงน้ำขึ้นเขา, ฐานที่ 4 กู้ระเบิด, 3. กิจกรรมรอบกองไฟ ปิดท้ายด้วยกิจกรรมนันทนาการ และ กิจกรรม How do you do
     โดยการจัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ในครั้ง ทำให้นักเรียนได้มีพัฒนาการตามวัย ด้านวินัย คุณธรรม ความรับผิดชอบและสิ่งแวดล้อม ได้ร่วมกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี อย่างมีความสุข มีการพัฒนาไปในทางที่ดี เป็นที่ยอมรับของครู ผู้ปกครอง และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
     การส่งเสริมและให้ความรู้เพิ่มเติมที่ดีๆ แบบนี้ มีที่นี่ โรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี ผู้ปกครองหรือนักเรียนที่สนใจ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.02-408-1919-28, 02-408-8111, 02-408-1555 หรือ www.satitbtu.ac.th