ADS


Breaking News

สาธิตกรุงเทพธนบุรี’ จัด ‘คริสต์มาส-ปีใหม่’ บูรณาการวัฒนธรรมไทย-ตะวันตก เข้าด้วยกัน

     กิจกรรมวันคริสต์มาส
     ครูเอิร์น-จิรวรรณ ชัยรุ่งเรือง ผู้อำนวยการบริหารโรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี เป็นประธานของกิจกรรม พร้อมด้วย ดร. สุวรรณา ดวงจินดา รองผู้อำนวยการวิชาการ, นางพรรณี กมลเลิศ รองผู้อำนวยการฝ่ายอนุบาล, นางอมรา จิตต์กุศล รองผู้อำนวยการฝ่ายประถม, นายดุสิต บุญอาจ รองผู้อำนวยการฝ่ายมัธยม, นส.ณิฑาภา จั่นหยวก หัวหน้าฝ่าย อิงลิช โปรแกรม รวมถึงผู้บริหาร คณะครู นักเรียนและผู้ปกครองร่วมกิจกรรมวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ ณ BTD Hall โรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ วัฒนธรรมตะวันตก สามารถบูรณาการวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมตะวันตกเข้าด้วยกันเป็นอย่างดี
     โรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี แผนก อิงลิช โปรแกรม จัดกิจกรรมวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ วัฒนธรรมตะวันตก สามารถบูรณาการวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมตะวันตกเข้าด้วยกันเป็นอย่างดี ฝึกฝนให้นักเรียนกล้าแสดงออก ตลอดจนรู้จักการทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข และมีความรับผิดชอบ
     กิจกรรมวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ จัดขึ้น ณ BTD Hall โรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี นำโดย ครูเอิร์น-จิรวรรณ ชัยรุ่งเรือง ผู้อำนวยการบริหารโรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี เป็นประธานของกิจกรรม พร้อมด้วย ดร. สุวรรณา ดวงจินดา รองผู้อำนวยการวิชาการ, นางพรรณี กมลเลิศ รองผู้อำนวยการฝ่ายอนุบาล, นางอมรา จิตต์กุศล รองผู้อำนวยการฝ่ายประถม, นายดุสิต บุญอาจ รองผู้อำนวยการฝ่ายมัธยม, นส.ณิฑาภา จั่นหยวก หัวหน้าฝ่าย อิงลิช โปรแกรม รวมถึงผู้บริหาร คณะครู นักเรียนและผู้ปกครองร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์จำนวน 9 รูป
     หลังจากนั้น จึงเข้าสู่การแสดงของนักเรียน โดยเป็นโชว์เปิดกิจกรรมคริสต์มาสจากนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 (ฝ่าย EP) จากนั้นจึงเป็นการแสดงจากนักเรียนทุกระดับชั้น ตั้งแต่ระดับชั้นเตรียมอนุบาลไปจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

     จากนั้นจึงเข้าเยี่ยมชมบูธกิจกรรมต่างๆ อาทิ บูธจับฉลากของขวัญ, Letters for Santa, สอยดาว, BTD Giant Christmas Card ฯลฯ
     ครูเอิร์น-จิรวรรณ ชัยรุ่งเรือง ผู้อำนวยการบริหารโรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี กล่าวว่า วันคริสต์มาส เป็นวันกำเนิดของพระเยซู ซึ่งถือว่าเป็นวันสำคัญทางศาสนาของคริสต์ชน ดังนั้นจึงเป็นวันที่เราสามารถที่จะแบ่งปันความรักกันได้ทุกคน ไม่ว่าจะ ต่างชาติ ต่างศาสนา ต่างภาษา ต่างวัฒนธรรม ก็ตาม นอกจากนั้นแล้ว เรายังได้นำเอากิจกรรมการตักบาตรพระสงฆ์ ซึ่งถือเป็นสัญญลักษณ์ของวันปีใหม่ มารวมไว้ในวันเดียวกัน เพื่อแสดงให้เห็นว่า สามารถบูรณาการวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมตะวันตก เข้าด้วยกันได้เป็นอย่างดีนั่นเอง
     การส่งเสริมและให้ความรู้เพิ่มเติมที่ดีๆ แบบนี้ มีที่นี่ โรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี ผู้ปกครองหรือนักเรียนที่สนใจ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.02-408-1919-28, 02-408-8111, 02-408-1555หรือ www.satitbtu.ac.th