ADS


Breaking News

กสทช. สร้างเสริมเครือข่ายระดับอำเภอ คุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม ครั้งที่ 6 จังหวัดลำพูน

     สำนักงาน กสทช. จัดกิจกรรมเพื่อสร้างเสริมศักยภาพเครือข่ายภาคประชาชนระดับอำเภอด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม ครั้งที่ 6 จังหวัดลำพูน
     สำนักงาน กสทช. โดยสำนักรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม (รท.) ได้จัดกิจกรรมเพื่อสร้างเสริมศักยภาพเครือข่ายภาคประชาชนระดับอำเภอด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม สำหรับภาคเหนือตอนบน ณ ห้องประชุมสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 
     โดยได้รับเกียรติจาก นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดการจัดกิจกรรมฯ และ นายชุติเดช บุญโกสุมภ์ ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีและมาตรฐานโทรคมนาคม เป็นผู้กล่าวรายงาน และเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “บริบทกิจการโทรคมนาคมไทยและการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม ในยุคไทยแลนด์ 4.0” ให้แก่ผู้นำเครือข่ายระดับจังหวัด และระดับอำเภอของภาคเหนือตอนบน จำนวน 8 จังหวัด ได้แก่จังหวัดลำพูน จังหวัดลำปาง จังหวัดแพร่ จังหวัดพะเยา จังหวัดน่าน จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงราย และจังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวนกว่า 300 คน 
     สำหรับการจัดกิจกรรมฯ ในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจในประเด็นใหม่ๆ ที่เกี่ยวกับการใช้บริการโทรคมนาคม รวมถึงการสร้างความร่วมมือกับผู้นำเครือข่ายภาคประชาชนให้มีความเข้าใจในสิทธิของผู้บริโภคอย่างถูกต้อง เพื่อจะนำความรู้ที่ได้รับในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ไปเผยแพร่ให้กับสมาชิกในพื้นที่และชุมชนของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ