ADS


Breaking News

สคร. เร่งติดตามการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจใกล้ชิด คาดปี 2562 สามารถเบิกจ่ายเกินร้อยละ 80


นายประภาศ คงเอียด ผู้อำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เปิดเผยว่า ในเดือนกันยายนและตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา สคร. ได้มีการเร่งติดตามการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจอย่างใกล้ชิด โดยได้จัดประชุมร่วมกับรัฐวิสาหกิจ ที่มีงบลงทุนขนาดใหญ่ เพื่อหารือแนวทางในการเบิกจ่ายงบลงทุนให้เป็นไปตามแผน และผลักดันให้รัฐวิสาหกิจที่มีศักยภาพ พิจารณาเร่งการลงทุนโครงการใหม่ๆ เพื่ออัดฉีดเม็ดเงิน เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ ให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจช่วงปลายปี 2562 และสร้างความเชื่อมั่นให้ภาคเอกชนทั้งในและต่างประเทศอีกด้วย โดยภาพรวมการเบิกจ่ายงบลงทุนสะสมของรัฐวิสาหกิจ ณ สิ้นเดือนกันยายน 2562 ของรัฐวิสาหกิจ 45 แห่ง มีผลการเบิกจ่ายสะสม จำนวน 199,887 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 77 ของแผนเบิกจ่ายสะสม และคาดว่าในปี 2562 รัฐวิสาหกิจจะสามารถเบิกจ่ายงบลงทุนได้ ร้อยละ 80 ของกรอบการเบิกจ่ายงบลงทุนทั้งปี
ผลการเบิกจ่ายสะสมของรัฐวิสาหกิจ ณ สิ้นเดือนกันยายน 2562
หน่วย: ล้านบาท
รัฐวิสาหกิจ
แผนเบิกจ่ายสะสม
เบิกจ่ายจริง
สะสม
ร้อยละเบิกจ่ายจริงสะสม/แผนเบิกจ่ายสะสม
ปีงบประมาณ (ต.ค. 61 – ก.ย. 62)
จำนวน 34 แห่ง
164,976
104,024
63%
ปีปฏิทิน (ม.ค. 62 – ธ.ค. 62)
จำนวน 11 แห่ง
95,995
95,864
100%
รวม 45 แห่ง
260,971
199,887
77%
นายชาญวิทย์ นาคบุรี รองผู้อำนวยการ สคร. กล่าวเพิ่มเติมว่า ผลการเบิกจ่ายสะสมของรัฐวิสาหกิจ 45 แห่ง แบ่งเป็นรัฐวิสาหกิจปีงบประมาณ 12 เดือน (เดือนตุลาคม 2561 – เดือนกันยายน 2562) ซึ่งสิ้นสุดปีงบประมาณ 2562 แล้ว จำนวน 34 แห่ง เบิกจ่ายจริงสะสม 104,024 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 63 ของกรอบลงทุนของปีงบประมาณ และรัฐวิสาหกิจปีปฏิทิน 9 เดือน (เดือนมกราคม – เดือนกันยายน 2562) จำนวน 11 แห่ง เบิกจ่ายจริงสะสม 95,864 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของแผนการเบิกจ่ายงบลงทุนสะสม 
ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ 45 แห่ง ณ สิ้นเดือนกันยายน 2562
        หน่วย : ล้านบาท
ชื่อรัฐวิสาหกิจ
แผนเบิกจ่ายสะสม
ผลการเบิกจ่ายสะสม
ร้อยละเบิกจ่าย/
แผนเบิกจ่ายสะสม
1. ปีงบประมาณ จำนวน 34 แห่ง (รวม)
164,976
104,024
63%
1.1 การรถไฟแห่งประเทศไทย
76,184
33,460
44%
1.2 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
28,472
28,471
100%
1.3 บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
17,912
13,202
74%
1.4 การประปาส่วนภูมิภาค
13,000
7,761
60%
1.5 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
6,203
1,639
26%
1.6 การเคหะแห่งชาติ
4,677
3,985
85%
1.7 การประปานครหลวง
4,500
4,500
100%
1.8 องค์การเภสัชกรรม
2,034
1,451
71%
1.9 การท่าเรือแห่งประเทศไทย
2,010
1,937
96%
1.10 องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
1,986
1,918
97%
1.11 บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด
1,250
1,186
95%
1.12 รัฐวิสาหกิจแห่งอื่นๆ จำนวน 23 แห่ง
6,748
4,514
67%
2. ปีปฏิทิน จำนวน 11 แห่ง (รวม)
95,955
95,864
100%
2.1 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
18,095
17,850
99%
2.2 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
32,794
35,673
109%
2.3 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
22,547
20,585
91%
2.4 การไฟฟ้านครหลวง
10,253
12,166
119%
2.5 บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
4,263
2,767
65%
2.6 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
2,393
2,915
122%
2.7 บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
2,480
891
36%
2.8 บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
2,137
2,040
95%
2.9 รัฐวิสาหกิจแห่งอื่นๆ จำนวน 3 แห่ง
1,032
976
95%
รวม 45 แห่ง 
260,971
199,887
77%
ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

โครงการที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามแผน ได้แก่ โครงการโรงไฟฟ้าบางปะกง (ทดแทนเครื่องที่ 1 – 2) ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย แผนระยะยาวธุรกิจก๊าซธรรมชาติของบริษัท ปตท. จำกัด มหาชน แผนปรับปรุงและขยายระบบจำหน่ายพลังไฟฟ้าฉบับที่ 12 ปี 2560 – 2564 ของการไฟฟ้านครหลวง โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ช่วงหัวลำโพง – บางแค และช่วงบางซื่อ – ท่าพระ ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย และแผนงานปรับปรุงท่อเพื่อลดน้ำสูญเสีย (ปี 2561 - 2564) ของการประปานครหลวง สำหรับโครงการที่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามแผน ได้แก่ โครงการรถไฟความเร็วสูงไทย – จีน ระยะที่ 1 (ช่วงกรุงเทพมหานคร – นครราชสีมา) ของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) และโครงการทางพิเศษสายพระราม 3 – ดาวคะนอง - วงแหวนรอบนอกด้านตะวันตก ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ซึ่งทำให้ทั้ง 2 รัฐวิสาหกิจเบิกจ่ายได้ต่ำกว่าแผน อย่างมีนัยสำคัญในปี 2562 ทั้งนี้ หากไม่รวมการเบิกจ่ายงบลงทุนของ รฟท. และ กทพ. การเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจจะเท่ากับร้อยละ 92 ของแผน 
นายประภาศ คงเอียด ผู้อำนวยการ สคร. กล่าวสรุปว่า การลงทุนของรัฐวิสาหกิจ ยังคงเป็นเครื่องมือ ที่สำคัญของรัฐบาล ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ให้ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น สคร. จึงมีการติดตามและทำงานร่วมกับรัฐวิสาหกิจอย่างเข้มข้นในการเตรียมความพร้อมสำหรับการเบิกจ่ายงบลงทุนในโครงการขนาดใหญ่ เพื่อให้การเบิกจ่ายในช่วงเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2562 รวมถึงในช่วงต้นปี 2563 เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ โดยไม่เกิดปัญหาเช่นที่ผ่านมา ซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นและยังขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยให้เติบโตได้อย่างต่อเนื่อง