ADS


Breaking News

ป่อเต็กตึ๊ง บรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยหนาว จ.น่าน

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ส่งต่อธารน้ำใจ ต้านภัยหนาวในถิ่นทุรกันดาร ภาคเหนือ
มอบผ้าห่ม พร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค บรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบภัยหนาว จ.น่าน
     วันนี้ (วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562)  มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดย นางศิริพร กระจ่างหล้า ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกสังคมสงเคราะห์ พร้อมด้วยสมาคมฮงสุนน่าน,สมาคมพ่อค้าน่านและโรงเรียนซินจง จ.น่าน มอบผ้าห่มกันหนาว พร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค รวมจำนวน  1,000 ชุด (คิดเป็นมูลค่า 5 แสนบาทถ้วน)แก่ผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่ บริเวณที่ว่าการอำเภอทุ่งช้าง และ บริเวณที่ว่าการอำเภอเฉลิมพระเกียรติ   จังหวัด น่าน พร้อมด้วยหน่วยงานราชการในพื้นที่ร่วมในพิธี
     โดยในเดือนพฤศจิกายน 2562นี้ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งกำหนดออกเดินทางบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยในถิ่นทุรกันดาร ภาคเหนือ ประจำปี 2562 รวม 12 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดนครสวรรค์ แพร่ น่าน  พะเยา  เชียงใหม่  เชียงราย สุโขทัย  ตาก ลำปาง ลำพูน  แม่ฮ่องสอน และพิษณุโลก เพื่อมอบผ้าห่มเพื่อบรรเทาภัยหนาว พร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค รวม 16,100 ชุด  รวมทั้งจังหวัดอุตรดิตถ์ ที่มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ประสานเครือข่ายมูลนิธิฯภายในจังหวัดให้ดำเนินการเป็นผู้แทนแจกจ่าย และมีกำหนดออกเดินทางสายอีสานต่อในเดือนธันวาคม 62 เป็นลำดับต่อไป
     โครงการสงเคราะห์ผู้ประสบภัยหนาว ประจำปี 2562 นี้ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง  กำหนดมอบผ้าห่มกันหนาวแก่ผู้ประสบภัยในถิ่นทุรกันดารในพื้นที่จังหวัดต่างๆ ทั้งภาคเหนือ และภาคอีสาน  รวมทั้งสิ้น  43 จังหวัด  รวมมูลค่าการดำเนินงานในปีนี้ไม่ต่ำกว่า 20,000,000 บาท (ยี่สิบล้านบาทถ้วน)
## ป่อเต็กตึ๊ง ช่วยชีวิต รักษาชีวิต สร้างชีวิต ##
#แอปพลิเคชันป่อเต็กตึ๊ง1418
#ช่วยจริงอุ่นใจแม้ในนาทีฉุกเฉิน