ADS


Breaking News

GSB SMART HOMESTAY โฮมสเตย์มีสไตล์ ประชาคิด ออมสินส่งเสริม ประชาเริ่ม ออมสินร่วมสร้าง

ออมสิน จัดประกวด “GSB SMART HOMESTAY โฮมสเตย์มีสไตล์”
เปิดตัว 6 ดารานักแสดง คู่หูบัดดี้ชุมชนยกระดับโฮมสเตย์ไทย
     วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เป็นประธานแถลงข่าว โครงการชุมชนประชารัฐสีชมพู ประจำปี 2562 ภายใต้แนวคิด “GSB SMART HOMESTAY โฮมสเตย์มีสไตล์” ณ บริเวณลานชมวิวแม่น้ำเจ้าพระยา ชั้น 2 ท่ามหาราช เขตพระนคร พร้อมเยี่ยมชมบูธผลิตภัณฑ์โดดเด่นของชุมชนต่างๆ ทั้ง 6 ชุมชนที่ผ่านการคัดเลือก พร้อม 6 ดารานักแสดง น้ำหวาน พิมรา เจริญภักดี, เฟี้ยวฟ้าว สุดสวิงริงโก้, ตี๋ วิวิศน์ บวรกีรติขจร, อ๊อฟ ศุภณัฐ เฉลิมชัยเจริญกิจ, หนูเล็ก ก่อนบ่ายฯ, ปอ อรรณพ ทองบริสุทธิ์ ในฐานะคู่หูบัดดี้ชุมชน ที่จะมาร่วมสร้างสีสันพัฒนายกระดับโฮมสเตย์ไทยสู่สากล

     ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า จากบทบาทสำคัญของธนาคารออมสินดูแลใกล้ชิดชุมชนมาเป็นเวลานานผ่านการสนับสนุนในรูปแบบต่างๆ ตลอดจนสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ชุมชนเสมอมา โดยในปี 2559 ได้บูรณาการแนวความคิดร่วมกันระหว่างชุมชนกับธนาคารออมสิน เพื่อดึงให้ชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการเสนอแนวคิดมากขึ้นผ่านโครงการชุมชนประชารัฐสีชมพู ซึ่งธนาคารออมสินได้ดำเนินโครงการมาจนปัจจุบันด้วยโครงการชุมชนประชารัฐสีชมพู ปี 4 “GSB Smart Homestay โฮมสเตย์มีสไตล์” ซึ่งได้ต่อยอดเพื่อมุ่งเน้นพัฒนาชุมชนที่มีความพร้อมและมีศักยภาพด้านสังคม สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนธรรม ขนบประเพณี และวิถีชุมชน สนับสนุนด้านความรู้ความเข้าใจ เพื่อยกระดับโฮมสเตย์ไทยให้มีมาตรฐานมากขึ้น รวมถึงพัฒนาชุมชนที่มีศักยภาพให้เป็นโฮมสเตย์แห่งใหม่ รวมถึงการสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่นด้วยนวัตกรรมความรู้ใหม่ๆ อันจะนำไปสู่รายได้ในท้องถิ่นที่มีความยั่งยืนต่อไป


ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กล่าว

     สำหรับชุมชนประชารัฐสีชมพู ประจำปี 2562 จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและพัฒนาชุมชนที่มีความพร้อม มีศักยภาพในการเป็นโฮมสเตย์ที่ได้มาตรฐาน เพื่อให้เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ และสร้างความยั่งยืนให้กับชุมชน โดยชุมชนที่ชนะเลิศจะได้รับเงินทุนสนับสนุนจากธนาคารออมสินเพิ่มเติม พร้อมโล่รางวัล โดยระหว่างการลงพื้นที่จะมีการบันทึกเทปโทรทัศน์ในรูปแบบเรียลลิตี้ เตรียมออกอากาศปี 2563 เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ชุมชนให้เป็นที่รู้จักไปทั่วโลกอีกด้วย ผ่านการนำเสนอในรูปแบบรายการเรียลลิตี้ โดยมี 6 นักแสดง ได้แก่ น้ำหวาน พิมรา เจริญภักดี, เฟี้ยวฟ้าว สุดสวิงริงโก้, ตี๋-วิวิศน์ บวรกีรติขจร, อ๊อฟ-ศุภณัฐ เฉลิมชัยเจริญกิจ, หนูเล็ก ก่อนบ่ายฯ, และ ปอ-อรรณพ ทองบริสุทธิ์ ในฐานะคู่หูบัดดี้ชุมชน ที่จะมาร่วมสร้างสีสันพัฒนายกระดับโฮมสเตย์ของไทยไปสู่ระดับสากล


เปิดตัว 6 ดารานักแสดง คู่หูบัดดี้ชุมชนยกระดับโฮมสเตย์ไทย
      ทั้งนี้ มีชุมชนที่ผ่านการคัดเลือกเข้ามาจำนวน 6 แห่ง ได้แก่ 1.ชุมชนตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 2.ชุมชนบ้านหนองขาว อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 3.ชุมชนบ้านวังมน อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น 4.ชุมชนบ้านปรางค์นคร อ.คง จ.นครราชสีมา 5.ชุมชนบ้านมุงเหนือ อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก และ 6.วิสาหกิจชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านน้ำราด อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี ซึ่งจะได้รับเงินสนับสนุนชุมชนละ 500,000 บาท และให้ตัวแทนชุมชนได้เดินทางศึกษาดูงานโฮมสเตย์ต้นแบบ ทั้งในประเทศและต่างประเทศอีกด้วย
     อนึ่ง ธนาคารออมสินได้เปิดโครงการชุมชนประชารัฐสีชมพู เมื่อปี 2559 เป็นปีแรกจากการที่รัฐบาลได้กำหนดยุทธศาสตร์ “ประชารัฐ” โดยมีส่วนราชการ ภาคประชาชน และเจ้าหน้าที่รัฐ ร่วมกันขับเคลื่อนประเทศไทยให้เกิดความสงบเรียบร้อย ความสามัคคี และพัฒนาประเทศให้มีความเข้มแข็ง มั่นคง มั่งคั่งอย่างยั่งยืน

     โดยมีภาคเอกชนเข้ามาสมทบ ร่วมมือกันเพื่อให้ขับเคลื่อนได้คล่องตัวยิ่งขึ้น เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างคนในชุมชน ภายใต้แนวคิด “ประชาคิด ออมสินส่งเสริม ประชาเริ่ม ออมสินร่วมสร้าง” โดยมีหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่และธนาคารออมสิน เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้ และสามารถเป็นชุมชนต้นแบบให้แก่ชุมชนอื่นๆ ต่อไป จนเกิดชุมชนต้นแบบ 10 ชุมชนทั่วประเทศ ทำหน้าที่นำองค์ความรู้ของชุมชนตัวเองไปถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานของชุมชนให้กับ “ชุมชนคู่คิดคู่สร้าง” ซึ่งเป็นชุมชนเครือข่ายนำไปใช้เป็นแนวทางพัฒนาชุมชนของตนเองและชุมชนใกล้เคียงในการประกวดในปีที่ 2 ที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างยิ่ง และได้บูรณาการจัดต่อเนื่องในปีที่ 3 ด้วย โครงการชุมชนประชารัฐสีชมพู ปี 3 “GSB Smart Homestay โฮมสเตย์มีสไตล์” ในปี 2561 จนปัจจุบันที่รัฐบาลได้กระตุ้นเศรษฐกิจผ่านโครงการชิมช็อปใช้ ซึ่งได้รับความสนใจลงทะเบียนเป็นจำนวนมาก จนต้องขยายระยะเวลาโครงการและจำนวนผู้ลงทะเบียน


ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ให้สัมภาษณ์


     อย่างไรก็ตาม สามารถติดตามรายละเอียดต่างๆ ได้จาก Facebook Fanpage : ชุมชนประชารัฐออมสินสีชมพู หรือสื่อประชาสัมพันธ์ของธนาคาร ได้แก่ Website : www.gsb.or.th, Facebook : GSB Society และ Official Line : GSB ธนาคารออมสิน

ดารานักแสดง คู่หูบัดดี้ชุมชนยกระดับโฮมสเตย์ไทย ให้สัมภาษณ์