ADS


Breaking News

DITP จัดหนัก MOU - จัดเต็ม Business Matching สินค้าเกษตรไทยบุกตลาดโลก

จุรินทร์ รุกหนักนำกระทรวงพาณิชย์ลุยจับคู่ธุรกิจสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูป มูลค่าวันนี้อีกเกือบ 7000 ล้านบาท
DITP รุกส่งออกหนัก เร่งขยายตลาดสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปสู่ตลาดโลก
     กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ (DITP) จัดกิจกรรมจับคู่ธุรกิจสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูป อาทิ ยางพารา มันสำปะหลัง ข้าว และสินค้าเกษตรอื่นๆ รวมทั้งสินค้านวัตกรรมที่ทำจากผลไม้ และผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพ (BIOPLASTIC) มีผู้นำเข้า ผู้ซื้อ และตัวแทนจำหน่ายจากภูมิภาคต่างๆ ได้แก่ ตะวันออกกลาง สหภาพยุโรป อเมริกา แอฟริกา และเอเชียรวมมีบริษัทเข้าร่วมงานจับคู่ธุรกิจกว่า 370 บริษัท ตั้งเป้ามูลค่าการเจรจาซื้อขายที่ 2,800 ล้านบาท
     นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจับคู่ธุรกิจสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปและเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามความตกลงทางการค้า MOU ซึ่งจัดโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.30 – 17.30 น. ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพฯ เพื่อผลักดันยุทธศาสตร์ด้านการเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้าระหว่างประเทศ และด้านการเร่งรัดทำตลาดเชิงกลยุทธ์ให้เกิดผลสัมฤทธิ์รวดเร็วมากขึ้น รวมทั้งเพิ่มมูลค่าและขยายส่วนแบ่งตลาดส่งออกของไทยให้เติบโตอย่างเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปที่เป็นสินค้าหลักสำคัญของประเทศไทย โดยเฉพาะที่เป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญของไทย เช่น ยางพารา มันสำปะหลัง และข้าว เป็นต้น  ซึ่งในพิธีลงนามความตกลงทางการค้าMOU ได้ก่อให้เกิดความร่วมมือทางการค้าระหว่างผู้ผลิตและผู้ส่งออกไทยกับคู่ค้าจากต่างประเทศ ได้แก่ ฮ่องกง ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และอินเดีย ในการสั่งซื้อข้าวชนิดต่างๆ กว่า 145,000 เมตริกตัน และน้ำมันรำข้าว อีกกว่า 250,000 ดอลลาร์สหรัฐ
     กระทรวงพาณิชย์โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) บูรณาการกับหน่วยงานทั้งภาครัฐ ทั้งภายนอกและในกระทรวง ได้แก่ กรมการค้าต่างประเทศ กรมทรัพย์สินทางปัญญา กรมการค้าภายใน การยางแห่งประเทศไทย ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สมาคมยางพาราไทย  สมาคมการค้ามันสำปะหลังไทย สมาคมแป้งมันสำปะหลังไทย สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สมาคมโรงงานผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังไทย สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย สมาคมโรงสีข้าวไทย สมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป และ  สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ในการจัดกิจกรรมจับคู่ธุรกิจสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูป ระหว่างผู้ผลิตและผู้ส่งออกสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์แปรรูป ได้แก่ ยางพารา มันสำปะหลัง ข้าว และสินค้าเกษตรอื่นๆ


พิธีลงนามความตกลงทางการค้า MOU

     รวมทั้งสินค้านวัตกรรมที่ทำจากผลไม้ และผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพ (BIOPLASTIC) โดยมีผู้ซื้อ/ผู้นำเข้า และตัวแทนจำหน่ายจากภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลกจากตะวันออกกลาง สหภาพยุโรป อเมริกา แอฟริกา และเอเชีย รวมมีบริษัทเข้าร่วมงานจับคู่ธุรกิจกว่า 370 บริษัท ตั้งเป้ามูลค่าการเจรจาซื้อขายที่จะเกิดจากการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ไว้ประมาณ 2,800 ล้านบาท


กิจกรรมจับคู่ธุรกิจสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูป

     กิจกรรมนี้ จะช่วยเสริมสร้างโอกาสทางการค้าระหว่างประเทศ รวมทั้งกระชับความสัมพันธ์และ ขยายความร่วมมือทางการค้ากับต่างประเทศ และแสดงศักยภาพของประเทศไทยในการเป็นผู้ผลิตสินค้าเกษตร ที่ได้คุณภาพมาตรฐานส่งออก รวมทั้งยังเป็นการแสดงความก้าวหน้าของไทยในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูป สินค้านวัตกรรมที่ทำจากผลไม้ และผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพ (BIOPLASTIC) ซึ่งมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล โดยผ่านการจัดนิทรรศการข้อมูลสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์แปรรูป และกิจกรรมการนำคณะผู้ซื้อ/ผู้นำเข้าเยี่ยมชมสถานประกอบการแต่ละสินค้าที่ได้มาตรฐาน
     นอกจากนี้ กระทรวงพาณิชย์ ยังได้ทำข้อตกลงทางการค้ากับ บริษัทเอกชน ซุปเปอร์มาร์เก็ต โกรเซอรี่ ซัพพลาย จำกัด (Supermarket Grocery Supplies Pvt. Ltd) เจ้าของเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นร้านค้าของชำออนไลน์ในอินเดีย Bigbasket.com สนับสนุนการค้าผ่านระบบ E-Commerce การจัดพื้นที่ส่วนจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าไทย (Thai Flagship Store/Pavilion) โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์จากข้าวไทยในเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่น Bigbasket.com โดยความร่วมมือในครั้งนี้จะรวมถึงการจัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการให้ทราบแนวโน้มการทำตลาด E-Commerce ในอินเดีย การบริการทำการค้าข้ามชายแดน การเข้าถึงกลุ่มลูกค้าของเว็บไซต์ และการวางแผนการตลาดเพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าของผู้ประกอบการ SMEs ไทยให้เป็นที่รู้จัก รวมทั้ง การจัดกิจกรรมจับคู่ธุรกิจระหว่างผู้ซื้อผู้ชายจากเว็บ Thaitrade.com และ Bigbasket.coml เพื่อเพิ่มโอกาสการขยายตลาดสินค้าของผู้ประกอบการ SMEs ไทย