ADS


Breaking News

พช. ปลื้ม ผู้สูงอายุ ร่วม “โครงการ OTOP SENIOR” ล้น

กรมการพัฒนาชุมชน หนุนผู้สูงอายุพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP “โครงการ OTOP SENIOR”
     เสร็จสิ้นไปแล้ว กับกิจกรรมการพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP โครงการ OTOP Senior โดยกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการ OTOP ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน มีการใช้ศักยภาพที่มีอยู่ของผู้ประกอบการ ไม่ว่าจะเป็นประสบการณ์ ความรู้ ภูมิปัญญา อันเป็นทุนที่สำคัญยิ่งของชุมชน สนับสนุนให้มีการนำทักษะและประสบการณ์ของผู้สูงอายุมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
     โดยที่ผ่านมาทางกรมการพัฒนาชุมชน ได้ส่งทีมที่ปรึกษา และนักออกแบบที่มีความเชี่ยวชาญ ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ตราสินค้า และบรรจุภัณฑ์ ลงพื้นที่ให้คำปรึกษาเชิงลึกและแนะนำอย่างใกล้ชิดกับกลุ่มเป้าหมาย ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP สูงอายุ จำนวน 120 ราย แยกเป็น ภาคใต้ ประเภทอาหาร จำนวน 30 ราย 30 ผลิตภัณฑ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเภทผ้า เครื่องแต่งกาย จำนวน 30 ราย 30 ผลิตภัณฑ์ ภาคเหนือ ประเภทของใช้ ของตกแต่ง และของที่ระลึก จำนวน 30 ราย 30 ผลิตภัณฑ์ และภาคกลาง ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร และประเภทเครื่องดื่ม จำนวน 30 ราย 30 ผลิตภัณฑ์ พร้อมทั้งมีการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์ ตราสินค้า และรูปแบบบรรจุภัณฑ์ให้กับกลุ่มเป้าหมาย
     นอกเหนือจากนั้นยังมีการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ กลุ่มเป้าหมาย 4 ผลิตภัณฑ์จาก 4 ภูมิภาค พัฒนาต่อยอดยกระดับและเป็นแนวทางในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ โดยการใช้ทักษะความชำนาญของผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ประกอบกับ แนวคิดของนักออกแบบ เกิดการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ร่วมกัน ส่งผลให้ผู้ประกอบการมีความรู้ ความสามารถในการต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ เพิ่มศักยภาพให้ตนเอง นอกจากนี้ ยังเป็นการสร้างโอกาสสำหรับผู้ประกอบการที่จะปรับกลยุทธ์ด้านสินค้าและด้านการตลาด ให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาอาชีพ สร้างรายได้จากการผลิตสินค้า OTOP และการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนฐานราก ให้มีความมั่นคงและมีเสถียรภาพต่อไป