ADS


Breaking News

มูลนิธิ 181 อินเตอร์เนชั่นแนล ผนึก สพป.ชบ.เขต 3 มอบทุนการศึกษา สืบสานปณิธาน ร.9

นักธุรกิจพัทยา หนุน สพป.ชบ.เขต 3
สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา
เพื่อร่วมเทิดพระเกียรติแด่ ร.9
     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 มุ่งสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาของนักเรียนยากจน สนับสนุนให้ได้รับทุนการศึกษาจำนวน 81 ทุนๆละ 5,000 บาท  จากนักธุรกิจใหญ่ แห่งเมืองพัทยา
ดร. วันชัย บุญทอง ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 กล่าว

     ดร. วันชัย บุญทอง ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 เปิดเผยว่า ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ซึ่งถือเป็นกฎหมายการศึกษาที่กำหนดแนวทางการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้แก่ประชาชนชาวไทยและตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 กล่าวคือ มาตรา 54 ระบุว่า "รัฐต้องดำเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปีตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย"


การแสดงเปิดงาน
     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 เป็นหน่วยงานทางการศึกษาที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดการศึกษาระดับอนุบาล1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีโรงเรียนในสังกัด จำนวน 81 โรงเรียน มีจำนวนนักเรียน 42,879 คน


ดร.วันชัย บุญทอง ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 ให้สัมภาษณ์
https://www.facebook.com/737048116416039/videos/537981913419491/
     "ถึงแม้ว่า รัฐจะมีระบบจัดการศึกษาให้ โดยจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่า 12 ปี ให้ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายก็ตาม แต่ยังมีนักเรียนที่ขาดโอกาสทางการศึกษา บางครอบครัวไม่สามารถให้การศึกษาแก่บุตรหลานของตนได้เพียงพอ ไม่มีโอกาสสร้างความเท่าเทียมทางการศึกษาได้ดีมากพอที่จะจบการศึกษาในขั้นพื้นฐาน 12 ปีได้  นักเรียนเหล่านี้จึงยังมีความจำเป็นที่ต้องได้รับความช่วยเหลือทางการศึกษาที่มากกว่าคนอื่นๆ และยังมีค่าใช้จ่ายสิ่งจำเป็นอื่นๆ ที่ต้องได้รับการสนับสนุนอีกหลายด้านเพื่อให้การศึกษาดำเนินการเป็นไปอย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ และไม่สะดุดในปัญหาต่างๆ โดยเฉพาะนักเรียนที่ครอบครัวขาดแคลนเงินทุน ที่รัฐจะต้องหาทางแก้ไขและได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆ และจากทางสังคม เพื่อให้มีโอกาสได้ศึกษาขั้นพื้นฐานที่เท่าเทียมกัน” ผอ. สพป. ชลบุรี เขต 3 กล่าว


นายเหลย ฉีเฉิน ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ มูลนิธิ 181 อินเตอร์เนชั่นแนล กล่าว
     นายเหลย ฉีเฉิน ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ มูลนิธิ 181 อินเตอร์เนชั่นแนล กล่าวว่า เพื่อร่วมเทิดพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ในวันคล้ายวันประสูติ 5 ธันวาคม 2562 และเพื่อสนับสนุนให้เด็กไทยที่มีโอกาสน้อย ได้รับโอกาสที่ดีขึ้น โดยเฉพาะการศึกษาในระดับขั้นพื้นฐานที่ดี จึงให้การสนับสนุนเงินทุนเพื่อการศึกษาแก่นักเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาที่ชลบุรีเขต 3 ใน 3 อำเภอ ได้แก่ ศรีราชา บางละมุง และสัตหีบ จำนวน 81 ทุน ๆ ละ 5,000 บาทเพื่อใช้เป็นทุนการศึกษา และนักเรียนเองจะได้มีกำลังใจ ตั้งใจ ศึกษาเรียนรู้ สร้างความก้าวหน้าให้กับตนเอง และเติบโตเป็นเยาวชนที่ดีของสังคมต่อไป


พิธีมอบทุนการศึกษา
https://www.facebook.com/737048116416039/videos/2502057786704304/

     เด็กหญิงมารีดา หมื่นหาร นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดหนองเกตุใหญ่ หนึ่งในตัวแทนนักเรียน 81 ทุน นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาที่มีผลการเรียนที่ดี เกรดเฉลี่ย 3 มีฐานยากจนและเป็นนักเรียนที่มีคุณธรรม มีความประพฤติที่ดี บอกว่า ดีใจมากและขอขอบคุณทางโรงเรียน สพป. ชบ. 3 และผู้ใหญ่ใจดีที่ได้คัดเลือกให้ได้รับทุนการศึกษาในครั้งนี้ ปลื้มใจมากเพราะว่าไม่เคยได้รับทุนในจำนวนมากขนาดนี้มาก่อน ทุนที่ได้นี้จะนำไปใช้จ่ายในด้านการซื้ออุปกรณ์การเรียน และนำไปใช้จ่ายตอนไปเรียนหนังสือในแต่ละวัน ช่วยแบ่งเบาภาระภายในครอบครัวได้ สิ่งที่ยังขาดอยู่ตอนนี้คือ รองเท้า ส่วนเสื้อผ้านักเรียนที่ใช้อยู่ทุกวันนี้ ได้รับบริจาคมาจากผู้อุปการคุณ 

เด็กหญิงมารีดา หมื่นหาร (เดียร์) และ เด็กหญิงไอรดา รุ่งรัตน์ (กอหญ้า) เป็นตัวแทนเด็กที่ได้รับทุน กล่าวขอบคุณ และ เด็กที่ได้รับทุนทุกคนบันทึกภาพร่วมกัน
     มารีดา เล่าอีกว่า คุณแม่ ทำงานนวดแผนโบราณ เช่าห้องอาศัยอยู่ ไม่ได้อาศัยอยู่กับแม่ พ่อแม่แยกทางกันตั้งแต่มารีดายังอยู่ในท้องคุณแม่ ปัจจุบันมารีดาอาศัยอยู่กับยายในย่านที่ไกลจากที่แม่อาศัยอยู่ เพื่อความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง เย็นวันไหนที่แม่ไม่ได้ทำงาน แม่ก็จะมารับที่โรงเรียนกลับบ้านได้ แม่ทำงานหารายได้เป็นหลักให้ครอบครัว  คุณแม่แทบจะไม่ได้มาช่วยดูและสอนการบ้านให้ เพราะว่าแม่ไม่ได้เรียนหนังสือ การบ้านที่ได้มาจากโรงเรียนจึงมักจะทำด้วยตนเองมาตลอด และจะพยายามตั้งใจเรียนให้แม่ ชื่นใจ
     เด็กหญิงไอรดา รุ่งรัตน์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวัดตโปทาราม อีกหนึ่งในตัวแทนนักเรียน 81 ทุน นักเรียนระดับชั้นมัธยมที่มีผลการเรียนที่ดี เกรดเฉลี่ย 3 ที่มีฐานะยากจน และเป็นนักเรียนที่มีคุณธรรม มีความประพฤติทีดี บอกว่า ดีใจมากที่ได้รับทุนการศึกษาในครั้งนี้ นับเป็นครั้งแรกที่ได้รับทุน จะมุ่งมั่นตั้งใจเรียนให้ดียิ่งๆ ขึ้น ซึ่งล่าสุดได้เกรดการเรียน 3.89 และจะเรียนให้สูงขึ้นไปอีก ถ้ามีทุนการศึกษาที่ดีและได้เรียนอย่างต่อเนื่อง จะเรียนให้จบถึงระดับปริญญาเอก และตั้งใจประกอบอาชีพที่ดีต่อไปอนาคต


ผู้บริหาร คณาจารย์ และผู้ปกครอง ทุกคน บันทึกภาพร่วมกัน
https://www.facebook.com/737048116416039/videos/699617327194436/
     “ทุนที่ได้ 5,000 บาทนี้ จะนำไปซื้อกระเป๋านักเรียนแทนใบเก่าที่เก่าขาดชำรุด และเสื้อผ้านักเรียนตัวเก่าค่ะ และทุนที่เหลือจะเก็บไว้ใช้ประจำวันในการไปเรียนหนังสือในแต่ละวัน” เด็กหญิงไอรดา กล่าว และเผยอีกว่า ปัจจุบันอาศัยอยู่กับพี่สาว ซึ่งเป็นญาติลูกพี่ลูกน้องกันให้ความอุปการะเลี้ยงดูและส่งให้เรียนหนังสือ ส่วน พ่อแม่เลิกแยกทางกัน แม่แยกไปประกอบอาชีพไกลที่จังหวัดยะลา ไอรดา มีพี่น้องแม่เดียวกัน 2 คน น้องชายอีกคนหนึ่งแยกไปอาศัยอยู่กับยาย การได้รับทุนครั้งนี้ สามารถช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายภายในครอบครัวของพี่สาวที่ช่วยอุปการะได้อย่างดี


เด็กหญิงมารีดา หมื่นหาร (เดียร์) และ เด็กหญิงไอรดา รุ่งรัตน์ (กอหญ้า) บอกถึงความรู้สึกที่ได้รับทุนการศึกษาในครั้งนี้