ADS


Breaking News

กาชาดไทย พร้อมสัมมนาติดตามความคืบหน้าของการให้บริการเพร็พ 29 ต.ค. นี้

สภากาชาดไทย ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ และองค์กรต่างประเทศ จัดประชุมสัมมนาติดตามความคืบหน้าของการให้บริการเพร็พในประเทศไทย เพื่อเทิดพระเกียรติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ 
     วันที่ 18 ตุลาคม 2562  ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย จัดงานแถลงข่าวการจัดการประชุมสัมมนาติดตามความคืบหน้าของการให้บริการเพร็พในประเทศไทย เพื่อเทิดพระเกียรติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ โดยมี ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ประพันธ์ ภานุภาค ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค  ศาสตราจารย์นายแพทย์  สุทธิพงศ์  วัชรสินธุ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย  นายแพทย์ศักดิ์ชัย  กาญจนวัฒนา เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพ ดร. พัชรา เบ็ญจรัตนาภรณ์ ผู้อำนวยการโครงการเอดส์แห่งสหประชาชาติ (UNAIDS) ประจำประเทศไทย  ร่วมแถลงข่าว ณ  ห้องประชุม 7A ชั้น 7 ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย
ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ประพันธ์ ภานุภาค
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย
ดร. พัชรา เบ็ญจรัตนาภรณ์
ผู้อำนวยการโครงการเอดส์แห่งสหประชาชาติ (UNAIDS) ประจำประเทศไทย

     การจัดการประชุมสัมมนาติดตามความคืบหน้าของการให้บริการเพร็พในประเทศไทย เป็นหนึ่งในกิจกรรมเทิดพระเกียรติฯ ที่หน่วยงานภาครัฐและเครือข่ายองค์กรต่างประเทศ ร่วมจัดขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติ             พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ เนื่องในโอกาสที่ทรงได้รับการถวายตำแหน่งทูตสันถวไมตรีของโครงการเอดส์แห่งสหประชาชาติ ด้านการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค จากโครงการเอดส์แห่งสหประชาชาติ (UNAIDS)
     เพร็พ (PrEP = Pre-exposure prophylaxis) คือ การให้ยาป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีก่อนที่จะไปสัมผัสเชื้อ แก่คนที่มีพฤติกรรมเสี่ยง โดยตัวยาจะเข้าไปสะสมตามส่วนต่างๆ ของร่างกายที่เป็นทางเข้าของเชื้อ และกำจัดเชื้อที่เข้ามา ซึ่งต้องกินล่วงหน้าก่อนที่จะไปเสี่ยง สามารถป้องกันได้เกือบ 100% 
     การจัดประชุมสัมมนาการติดตามความคืบหน้าของการให้บริการเพร็พในประเทศไทย ที่จะถึงนี้เป็นการติดตามผลการดำเนินงานในเรื่องการบริการเพร็พว่าเป็นอย่างไร รวมทั้งการดำเนินงานโครงการ “เพร็พพระองค์โสมฯ” ในองค์กรชุมชนมีบทบาทสำคัญอย่างไร ในการเข้าถึงประชากรกลุ่มเสี่ยง ซึ่งเป็นต้นแบบที่จะสามารถขยายการบริการไปทั่วประเทศ ภาครัฐจะมีนโยบายในการใช้เพร็พช่วยให้ประเทศไทยสามารถยุติปัญหาเอดส์ได้อย่างไรในอนาคต และกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) จะบรรจุการให้บริการเพร็พฟรี
     ในประชากรกลุ่มเสี่ยงโดยเริ่มให้บริการได้เมื่อใด รวมทั้งวิธีการขยายการใช้เพร็พในประเทศไทยได้อย่างไร ขอเชิญร่วมฟังและร่วมทำข่าวการประชุมสัมมนา เรื่องการติดตามความคืบหน้าของการให้บริการเพร็พในประเทศไทย เพื่อเทิดพระเกียรติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ในวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เวลา 8.30-12.00น. ณ ห้องประชุม 1210 (โซน B)  ชั้น 12 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย