ADS


Breaking News

เยี่ยมชมศาลาราชการุณย์ นิทรรศการแสดงการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมชาวกัมพูชาอพยพ

     นาวาเอกวีรชัย หลีค้า ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธิน (ผบ.ฉก.ทพ.นย.) นำนายทหารในหน่วยเฉพาะกิจฯ เยี่ยมชมศาลาราชการุณย์ พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 สภานายิกาสภากาชาดไทย ซึ่งจัดนิทรรศการแสดงการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมชาวกัมพูชาอพยพระหว่างปี พ.ศ. 2522-2529  ณ ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน จังหวัดตราด โดยมี นาวาเอกธรรมนูญ วรรณา หัวหน้าชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่ 3 และนายสุวรรณ พิมลแสงสุริยา ผู้จัดการศูนย์ฯ ให้การต้อนรับและบรรยายสรุป เมื่อวันที่ 22 ต.ค.2562