ADS


Breaking News

ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯแถลงข่าว “เท็จหรือแท้ : โฆษณาการตรวจยีน”

     เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา ศ.นพ.สมชาย  เอี่ยมอ่อง ประธานราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย (คนกลาง) เป็นประธานในการจัดงานแถลงข่าวร่วมกับราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย, ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทยและสมาคมเวชพันธุศาสตร์และจีโนมิกส์ทางการแพทย์ เรื่อง “เท็จหรือแท้ : โฆษณาการตรวจยีน” ซึ่งประกอบด้วย ศ.นพ.สมศักดิ์ โล่ห์เลขา, ศ.นพ.ธันยชัย สุระ, อ.นพ.ประสิทธิ์  เผ่าทองคำ, อ.นพ.จักรกฤษณ์ เอื้อสุนทรวัฒนา, อ.นพ.กิตติ บุรณวุฒิ, ศ.พญ.ดวงฤดี  วัฒนศิริชัยกุล และ พญ.จุรีรัตน์ บวรวัฒนุวงศ์ โดยการแถลงข่าวในครั้งนี้เพื่อต้องการให้ประชาชนตระหนักถึงการโฆษณาเรื่องการตรวจพันธุกรรมในปัจจุบัน ที่ทำได้อย่างกว้างขวาง แต่ไม่มีหลักฐานรองรับทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งจัดขึ้น ณ ห้องประชุมชั้น 7  อาคารเฉลิมพระบารมี  ๕๐ ปีซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่