ADS


Breaking News

กรม พก.พร้อมประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนแผนและแนวทางการดำเนินงาน พก. สู่การปฏิบัติประจำปี

     กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนแผนและแนวทางการดำเนินงาน พก. สู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ในระหว่างวันที่ ๒๗-๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ โดยได้รับเกียรติจาก นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นประธานใน พิธีเปิดและบรรยายพิเศษ เรื่อง ทิศทางนโยบายการขับเคลื่อนการดำเนินงานของ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในวันจันทร์ที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๓๐-๑๒.๐๐ น. ณ ห้องปริ๊นซ์บอลรูม ๒ – ๓ โรงแรมปริ๊นซ์ พาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร