ADS


Breaking News

สภากาชาดไทยเร่งช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจากพายุโซนร้อนโพดุล

     สภากาชาดไทย เร่งส่งชุดธารน้ำใจ ฯ นับหมื่นช่วยเหลือประชาชนอำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ที่ได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อน “โพดุล” โดยก่อนหน้านี้ได้มอบชุดธารน้ำใจ ฯ กว่า 14,000 ชุด ไปช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นแก่ประชาชนในพื้นที่ 8 จังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด ขอนแก่น สกลนคร ยโสธร มุกดาหาร อุบลราชธานีและ อำนาจเจริญ)
     สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ในฐานะหน่วยงานหลักได้ประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเฝ้าติดตามและเตือนภัย พร้อมเตรียมบุคลากร อุปกรณ์ เครื่องมือในการกู้ภัย กู้ชีวิต สถานที่สำหรับการอพยพ ตลอดจนเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นสำหรับการช่วยเหลือประชาชนที่จะได้รับผลกระทบจากพายุดังกล่าวตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมทั้งได้สั่งการให้สถานีกาชาดที่ 1 จังหวัดสุรินทร์ สถานีกาชาดที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี สถานีกาชาดที่ 13 จังหวัดตากสำรวจความเสียหายและมอบความช่วยเหลือแก่ประชาชนในพื้นที่ดูแลรับผิดชอบเป็นการเร่งด่วน
     สำหรับพื้นที่อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก สภากาชาดไทย ได้จัดทีมแพทย์และทีมประเมินสถานการณ์พร้อมชุดธารน้ำใจ ฯ จำนวน 12,600 ชุด เพื่อนำไปบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนในเบื้องต้น 11 ตำบล ซึ่งจะดำเนินการมอบชุดธารน้ำใจ ฯ และให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป ในวันที่ 4 และ 5 กันยายน 2562 นี้ ทั้งนี้ สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ ยังได้เตรียมทีมปฏิบัติงานต่างๆ ในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้ทันทีหากมีการร้องขอจากพื้นที่ประสบภัย อาทิ หน่วยครัวเคลื่อนที่ หน่วยผลิตน้ำสะอาด หน่วยเรือท้องแบน และหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พร้อมกับติดตามสถานการณ์เพื่อเตรียมรับมือกับพายุ “คาจิกิ” ที่จะส่งผลกระทบต่อภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกด้วย

     นอกจากนี้ สภากาชาดไทยยังได้เปิดบัญชีรับบริจาค เพื่อให้ผู้มีจิตศรัทธาได้บริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ได้ที่ ธนาคารกสิกรไทย สาขาสำนักสีลม ชื่อบัญชี “สภากาชาดไทย เพื่อภัยพิบัติ” ประเภทบัญชี “กระแสรายวัน” เลขที่ 001-1-34567-0 หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ 0 2256 4440-3 และ โทร.1664

สรุปการให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น

     สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากพายุโซนร้อน “โพดุล” โดยมอบชุดธารน้ำใจฯ พร้อมน้ำดื่ม และให้การสนับสนุนสิ่งของอื่นๆ ไปแล้ว 9 จังหวัด ระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม – วันที่ 5 กันยายน ดังนี้

1. มอบชุดธารน้ำใจฯ  32,342  ชุด  แยกเป็น
กาฬสินธุ์ 1,000      ชุด
ร้อยเอ็ด            2,000      ชุด
ขอนแก่น          3,000      ชุด 
สกลนคร             573       ชุด
ยโสธร              2,741      ชุด
มุกดาหาร         3,000      ชุด
อุบลราชธานี     2,439      ชุด
อำนาจเจริญ        915      ชุด
พิษณุโลก      12,600      ชุด
พิจิตร 4,074      ชุด

     รวมมูลค่า  32,342,000.00 บาท
     เรือท้องแบน ให้บริการช่วยเหลือประชาชน ที่ มุกดาหาร 2 ลำ และอุบลราชธานี 2 ลำ