ADS


Breaking News

“RBF” ลุยภาคเหนือ ให้ข้อมูลนักลงทุน จ.เชียงใหม่

ดร.สมชาย รัตนภูมิภิญโญ (ที่ 4 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นางเพ็ชรา รัตนภูมิภิญโญ (ที่ 5 จากขวา) รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือ RBF ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายวัตถุที่ใช้เป็นส่วนผสมในอาหาร (Food Ingredients) โดยแบ่งเป็นผลิตภัณฑ์หลายประเภทเช่น วัตถุแต่งกลิ่นและรส (Flavour) แป้งประกอบอาหาร เกล็ดขนมปัง เครื่องปรุงรส ซอสและน้ำจิ้ม สีผสมอาหาร ผลิตภัณฑ์อบแห้ง ผลิตภัณฑ์อาหารแช่แข็ง รวมถึงวัตถุแต่งกลิ่นที่นำไปเป็นส่วนผสมในน้ำหอมและเครื่องสำอาง และบรรจุภัณฑ์พลาสติก นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์ซื้อมาและจำหน่ายไปซึ่งสินค้าประเภท Food Additive อาทิ สารกันบูด สารกันรา กรดมะนาว เป็นต้น  นำเสนอข้อมูลรายละเอียดหลักทรัพย์แก่นักลงทุนเพื่อเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีนายสมภพ ศักดิ์พันธ์พนม (ที่ 1 จากซ้าย) ประธานกรรมการ  นายสมศักดิ์ ศิริชัยนฤมิตร (ที่ 2 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด หรือ APM ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน พร้อมด้วยนายสมภพ กีระสุนทรพงษ์ (ที่ 2 จากขวา) กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) ในฐานะแกนนำในการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย ได้นำเสนอข้อมูลต่อนักลงทุน เพื่อเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน  520 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อเร็ว ๆ นี้