ADS


Breaking News

กสทช. จริงจัง สร้างเสริมศักยภาพเครือข่ายภาคประชาชนระดับอำเภอด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม ครั้งที่ 2 จังหวัดสุรินทร์

สำนักงาน กสทช. จัดกิจกรรมเพื่อสร้างเสริมศักยภาพเครือข่ายภาคประชาชนระดับอำเภอด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม ครั้งที่ 2 จังหวัดสุรินทร์
นายชุติเดช บุญโกสุมภ์ ผู้อำนวยการสำนัก รท. เป็นผู้กล่าวรายงาน
     สำนักงาน กสทช. โดยสำนักรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภค ในกิจการโทรคมนาคม (รท.) ได้จัดกิจกรรมเพื่อสร้างเสริมศักยภาพเครือข่ายภาคประชาชนระดับอำเภอด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม สำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ณ ห้องรัตนสยาม โรงแรมทองธารินทร์ อำเภอเมืองสุรินทร์
     โดยได้รับเกียรติจาก พลตรี เอกภาพ สุหร่าย รองผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสุรินทร์ (ฝ่ายทหาร) เป็นประธานเปิดการจัดกิจกรรมฯ พร้อมด้วย นายชุติเดช บุญโกสุมภ์ ผู้อำนวยการสำนัก รท. เป็นผู้กล่าวรายงาน และเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “บริบทกิจการโทรคมนาคมไทยและการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม ในยุคไทยแลนด์ 4.0” ให้แก่ผู้นำเครือข่ายระดับจังหวัด และระดับอำเภอ ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จำนวน 9 จังหวัด ได้แก่ สุรินทร์ ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ ยโสธร ร้อยเอ็ด จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดอำนาจเจริญ จำนวนกว่า 300 คน 
     ซึ่งการจัดกิจกรรมฯ ครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจในประเด็นใหม่ๆ ที่เกี่ยวกับการใช้บริการโทรคมนาคม รวมถึงการสร้างความร่วมมือกับผู้นำเครือข่ายภาคประชาชนให้มีความเข้าใจในสิทธิของผู้บริโภคอย่างถูกต้อง เพื่อจะนำความรู้ที่ได้รับในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ไปเผยแพร่ให้กับสมาชิกในพื้นที่และชุมชนของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ