ADS


Breaking News

พม. เชิดชูเกียรติ อพม.ดีเด่นปี 62 รับเทรนด์โลกเปลี่ยน ชวนลูกหลานร่วม "อพม. หัวใจ ผู้ให้"

พม. เชิดชูเกียรติ อพม.ดีเด่นปี 62 พร้อมดึงเด็ก เยาวชน คลื่นลูกใหม่ ร่วมเป็นจิตอาสา

- คุณจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) ประธานในพิธี ถึงบริเวณงาน และเข้าห้องประชุม พร้อมผู้บริหาร
- อพม. ร้องเพลงมาร์ช อพม.
- ประธานและผู้บริหารร่วมถ่ายภาพกับการแปรอักษรหัวใจ อพม.
วันนี้ (13 ก.ย.62) เวลา 10.00 น. ที่โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานเปิดโครงการรวมพลังและเชิดชูเกียรติอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) โดยมี อพม. ดีเด่นและอพม. ดีเด่นพิเศษ จำนวน 84 คน ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2562

คุณจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) กล่าวถึงการพัฒนา อพม.

คุณจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) และผู้บริหาร ร่วมมอบโล่และประกาศเกียรติคุณ แด่ อพม.ดีเด่น จำนวน 70 คน. อพม.ดีเด่นพิเศษ(ชมเชย) จำนวน 3 คน อพม.ดีเด่นพิเศษ จำนวน 11 คน

     นายจุติ กล่าวว่า อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) เป็นพลังสำคัญของกระทรวง พม. ในการให้ความช่วยเหลือดูแลประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายในทุกช่วงวัยที่ประสบปัญหาทางสังคมในพื้นที่ทั่วประเทศ ปัจจุบันมี อพม. ทั่วประเทศเพียง 98,125 คน ในการช่วยเหลือดูแลประชาชนทั่วประเทศ ประมาณ 70 ล้านคน ซึ่งภาระงานด้านสังคม มีเป็นจำนวนมากและมีความซับซ้อนเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้การปฏิบัติงานของ อพม. ของกระทรวง พม. จำเป็นต้องปรับตัวให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทั้งปัจจุบันและอนาคตที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ด้วยการทำงานเชิงรุกและเชิงรับ การเสริมพลัง อพม. ให้มีศักยภาพในระดับสากล รวมถึงการส่งเสริมให้สภาเด็กและเยาวชนมีจิตอาสาเข้ามาเป็น อพม. ซึ่งเป็นคลื่นลูกใหม่และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคต

คุณนภา เศรษฐกร อธิบดี กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กล่าวรายงาน


อพม. กล่าวขอบคุณและปฏิญาณตน

    นายจุติ กล่าวต่อไปว่า การปฏิบัติงานของ อพม. เป็นการทำงานจิตอาสาเพื่อช่วยเหลือดูแลประชาชนอย่างแท้จริง โดยไม่หวังผลตอบแทน กระทรวง พม. จึงได้ให้ความสำคัญ ด้วยการยกย่อง เชิดชูเกียรติ อพม. ให้เป็นที่ประจักษ์แก่สังคม จึงได้ดำเนินโครงการรวมพลังและเชิดชูเกียรติอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มาตั้งแต่ปี 2556 – 2561 จนกระทั่ง มี อพม. ที่ได้รับการยกย่อง เชิดชูเกียรติแล้วเป็นจำนวนทั้งสิ้น 491 คน สำหรับปี 2562 คณะกรรมการส่งเสริม งานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้พิจารณาคัดเลือก อพม.ดีเด่นและดีเด่นพิเศษ รวมทั้งสิ้นจำนวน 84 คน ประกอบด้วย 1) อพม. ดีเด่นพิเศษ รับโล่ประกาศเกียรติคุณและเข็มเชิดชูเกียรติ จำนวน 11 คน  อาทิ 1.1) นางสาวดวงกมล สวลีตีเมืองซ้าย ดำเนินกิจกรรมกีฬาเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด เด็กติดเกมส์ในชุมชน จัดตั้งชมรมผู้สูงอายุในชุมชน รวมถึงการนำผู้พ้นโทษในชุมชนเข้าร่วมกิจกรรม Home Coming ลดช่องว่างระหว่างผู้พ้นโทษกับคนในสังคม 1.2) นายสมพงษ์ พงษ์พัว บุกเบิกการจัดตั้งศูนย์สงเคราะห์ประจำหมู่บ้านหนองกระออม ในตำบลทุ่งกระบ่ำ เป็นแห่งแรก เพื่อดูแลผู้สูงอายุในหมู่บ้าน และ 1.3) นางเครือวัลย์ มีแต้ม ฉายาผู้ประสานสิบทิศ ช่วยเหลือครอบครัวผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส รวมถึงผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นต้น 2) อพม.ดีเด่นพิเศษชมเชย รับประกาศเกียรติคุณ จำนวน 3 คน และ 3) อพม. ดีเด่น  รับประกาศเกียรติคุณ จำนวน 70 คน

บรรยากาศของงาน
     “กระทรวง พม. ขอแสดงความยินดีและยกย่อง เชิดชูเกียรติ อพม. ทุกท่าน นับเป็นผู้เสียสละกำลังกาย กำลังใจ กำลังความคิด และเวลา ด้วยการอุทิศตนทำงานเพื่ออำนวยประโยชน์สุขต่อสังคมและประเทศชาติ โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน และพร้อมเป็นเครือข่ายสนับสนุนงานที่สำคัญในการขับเคลื่อนงานด้านการจัดสวัสดิการและพัฒนาสังคม เป็นการลด ความเหลื่อมล้ำ มุ่งสู่สังคมที่เป็นธรรม เพื่อเป้าหมายคนมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน  ตลอดจนเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ในการพัฒนาประเทศที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืนต่อไป” นายจุติ กล่าวในตอนท้าย

คุณจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) ให้สัมภาษณ์