ADS


Breaking News

กลุ่มอีซูซุจัดสัมมนาเทคโนโลยียานยนต์เพื่อพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรอาชีวศึกษา

     กลุ่มอีซูซุ ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) สานต่อโครงการพัฒนามาตรฐานบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ ด้วยการจัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "เทคโนโลยียานยนต์อีซูซุ” รุ่นที่ 21-22 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ประชาคม จันทรชิต รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และ มร. โทชิอากิ มาเอคาวะ ประธานกรรมการมูลนิธิกลุ่มอีซูซุ และกรรมการผู้จัดการ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด ร่วมเป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรให้แก่คณาจารย์จากสถาบันอาชีวศึกษาทั่วประเทศจำนวนกว่า 300 คน 
     มร. โทชิอากิ มาเอคาวะ ประธานกรรมการมูลนิธิกลุ่มอีซูซุ และกรรมการผู้จัดการ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด เผยว่า “อีซูซุได้ร่วมมือกับสอศ. ในการพัฒนาบุคลากรด้านอาชีวศึกษา โดยได้ให้การสนับสนุนและส่งเสริมการถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยียานยนต์ให้แก่คณาจารย์และนักศึกษามาอย่างต่อเนื่อง ผ่านโครงการต่าง ๆ ในหลายรูปแบบ เพราะเราเชื่อว่าบุคลากรอาชีวศึกษาที่มีคุณภาพนั้น คือทรัพยากรอันทรงคุณค่าของอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยที่เป็นพลังขับเคลื่อนที่สำคัญของเศรษฐกิจไทยมาอย่างยาวนาน โดยการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “เทคโนโลยียานยนต์อีซูซุ” เป็นอีกหนึ่งโครงการที่อีซูซุได้ให้ความสำคัญในการจัดอบรม และพัฒนาหลักสูตรการอบรม เพื่อให้อาจารย์ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ นอกจากเนื้อหาหลักสูตรที่เข้มข้นแล้ว ในปีนี้เรายังได้ทำการมอบสื่อการเรียนการสอน ได้แก่ ชุดรถยนต์เพื่อการศึกษา จำนวน 6 ชุดอีกด้วย โดยอีซูซุหวังว่าการจัดอบรมดังกล่าว จะเป็นกลไกสำคัญในการเสริมสร้างและต่อยอดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยียานยนต์อีซูซุให้แก่อาจารย์ผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่าน รวมไปถึงมีส่วนช่วยในการพัฒนาทักษะด้านยานยนต์ของนักเรียนนักศึกษา ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยในอนาคตต่อไป
ดร.ประชาคม จันทรชิต รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
     มูลนิธิกลุ่มอีซูซุได้ร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในโครงการด้านการศึกษาต่าง ๆ นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 ตลอดระยะเวลา 11 ปีที่ผ่านมาได้บริจาคสื่อการเรียนการสอนมาแล้วกว่า 270 ชุด ให้แก่วิทยาลัยในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ทั่วประเทศ อาทิ เช่น ชุดระบบรถยนต์เพื่อการศึกษา  เครื่องยนต์อีซูซุ  ชุดโครงรถยนต์เพื่องานตัวถังและสี  อีกทั้งยังให้การสนับสนุนโครงการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การจัดตั้งศูนย์เรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยียานยนต์สนับสนุนโดยอีซูซุ 12 แห่งทั่วประเทศ และการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย และอื่น ๆ  สำหรับปีนี้ กลุ่มอีซูซุได้มอบ “ชุดรถยนต์อีซูซุเพื่อการศึกษา” ให้แก่สถานศึกษา 6 แห่ง ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ วิทยาลัยเทคนิคสตูล วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี และวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี  เพื่อเป็นการส่งเสริมประสิทธิภาพในการเรียนรู้ และทักษะความสามารถเชิงปฏิบัติให้แก่นักเรียนนักศึกษาทุกคน