ADS


Breaking News

การประชุมในกรอบกองทัพบกกลุ่มประเทศภาคพื้นอินโด - แปซิฟิก ประจำปี 2562

ระหว่างวันที่ 9 - 11 กันยายน 2562  
ณ โรงแรม แบงค็อก แมริออท
มาร์คีส์ ควีนส์ปาร์ค
กรุงเทพมหานคร 
     ในระหว่างวันที่ 9 - 11 กันยายน 2562 นี้ กองทัพบกไทยจะร่วมเป็นเจ้าภาพกับกองทัพบกสหรัฐอเมริกา จัดการประชุมในกรอบกองทัพบกกลุ่มประเทศภาคพื้นอินโด -  แปซิฟิก ประจำปี 2562 ณ โรงแรม แบงค็อก แมริออท มาร์คีส์ ควีนส์ปาร์ค กรุงเทพมหานคร โดยมีหัวข้อการประชุม คือ "การก้าวไปสู่ความมั่นคงที่ยั่งยืน : มุมมองใหม่ของกองทัพบกกลุ่มประเทศภาคพื้นอินโด – แปซิฟิก" ซึ่งมุ่งหวังให้ผู้ร่วมประชุมได้แลกเปลี่ยนมุมมองในเรื่อง การเสริมสร้างความไว้วางใจ และการพัฒนากรอบความร่วมมือระหว่างกัน เพื่อให้ได้มาและดำรงไว้ซึ่งความมั่นคงที่ยั่งยืน โดยการประชุมดังกล่าว ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิทั้งชาวไทยและต่างประเทศ มาถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์ให้แก่ผู้ร่วมประชุมด้วย อาทิ กรณีศึกษาการกู้ภัยในภาวะวิกฤต การปฏิบัติการช่วยเหลือนักฟุตบอลเยาวชนทีมหมูป่าอะคาเดมี ออกจากถ้ำหลวงที่ผ่านมา และโด่งดังไปทั่วโลก โดยผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา  ซึ่งให้เกียรติมาเป็นผู้บรรยายด้วยตนเอง และเพื่อเป็นเกียรติในพิธีเปิดการประชุมในกรอบกองทัพบกกลุ่มประเทศภาคพื้นอินโด -  แปซิฟิก ประจำปี 2562 กองทัพบกได้กราบเรียนเชิญ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม มาเป็นประธานฯ ในวันจันทร์ที่ 9 กันยายน 2562 เวลา 1000 นาฬิกา ณ ห้องไทยจิตรลดา  แกรนด์บอลรูม
สำหรับการประชุมในครั้งนี้ประกอบด้วยการประชุมย่อย 3 เวที ได้แก่

การประชุมผู้บัญชาการทหารบกกลุ่มประเทศภาคพื้นอินโด – แปซิฟิก หรือ IPACC ซึ่งจัดขึ้นโดย กองทัพบกสหรัฐฯ และประเทศเจ้าภาพร่วม ตามวงรอบทุก ๆ 2 ปี โดยเชิญ ผู้บัญชาการทหารบกเข้าร่วมการประชุม มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้ ผู้บัญชาการทหารบกในภูมิภาคฯ ได้ทำความรู้จักคุ้นเคย แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น รวมทั้งรับทราบแนวทางพัฒนากองทัพของแต่ละประเทศ พร้อมเปิดโอกาสให้มีการประชุมในลักษณะทวิภาคี และพหุภาคี โดยในการประชุมปีนี้ มีผู้บัญชาการทหารบกมิตรประเทศ หรือผู้แทน เข้าร่วมจำนวนทั้งสิ้น 28 ประเทศ

การประชุมสัมมนาการบริหารงานของกองทัพบกกลุ่มประเทศภาคพื้นอินโด – แปซิฟิก หรือ IPAMS เป็นการประชุมประจำปี ซึ่ง กองทัพบกในภูมิภาคฯ หมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพร่วมกับกองทัพบกสหรัฐอเมริกา มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นายทหารชั้นยศ พันโท ถึง พันเอก ของกองทัพบกกลุ่มประเทศภาคพื้นอินโด – แปซิฟิก ได้มีโอกาสพบปะและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานของกองทัพบก ในประเด็นที่สอดคล้องกับหัวข้อหลักของการประชุม รวมทั้งกระชับความสัมพันธ์และส่งเสริมรักษาไว้ซึ่งความมั่นคงในภูมิภาค บนพื้นฐานความร่วมมือและความเข้าใจซึ่งกันและกัน

การประชุมนายทหารประทวนอาวุโส หรือ SELF เป็นการประชุมระดับนายทหารประทวนอาวุโสของกองทัพบก หรือระดับ จ่ากองทัพบก มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองและประสบการณ์ โดยเฉพาะในประเด็นการเสริมสร้างภาวะผู้นำให้กับนายทหารประทวน ซึ่งถือว่าเป็นกระดูกสันหลังของกองทัพบก อีกทั้งเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างจ่ากองทัพบกของประเทศต่าง ๆ

ในส่วนผู้เข้าร่วมการประชุมที่นำคู่สมรสเดินทางมาด้วย กองทัพบกได้จัดให้มีกิจกรรมเพื่อสร้างการรับรู้ ด้านวัฒนธรรมของประเทศไทย และนำชมแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้วัฒนธรรมไทย เช่น การเยี่ยมชมพระบรมมหาราชวัง การเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ผ้า ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ พระนคร

กองทัพบกได้เตรียมความพร้อมในการจัดประชุมครั้งนี้เป็นอย่างดี และเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าจะสามารถสร้างความประทับใจแก่ผู้ร่วมประชุมจากมิตรประเทศ ให้สมกับที่ได้รับความไว้วางใจจากกระทรวงกลาโหม และรัฐบาล ที่มอบโอกาสให้กองทัพบก เป็นเจ้าภาพร่วมจัดงานในครั้งนี้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการกระชับความสัมพันธ์และเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับประเทศในภูมิภาค อีกทั้งเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้กับกองทัพบกและประเทศไทย ตลอดจนนำมาซึ่งความภาคภูมิใจสู่ชาวไทยทุกคน ในฐานะที่กองทัพบกเป็นกองทัพของประชาชน
     กองทัพบกจึงขอเชิญชวนพี่น้องคนไทยทุกคน ได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพต้อนรับมิตรประเทศที่จะมาร่วมการประชุมครั้งนี้ เพื่อแสดงออกถึงความมีน้ำใจและรอยยิ้มของคนไทย รวมทั้งสามารถมีส่วนร่วมในการสร้างเสริมความมั่นคงของประเทศไทยอย่างยั่งยืนตลอดไป

     ท่านสามารถ ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวการประชุมได้ทาง
Website: https://ipacc2019.rta.mi.th/
Facebook: https://www.facebook.com/ipaccipamsself2019/
Instagram: https://www.instagram.com/ipacc_ipams_self_2019/