ADS


Breaking News

อธิบดี พก. ชี้แจงประเด็น เครือข่ายพิทักษ์สิทธิคนพิการเตรียมจัดกิจกรรมเดินทางไกลเรียกร้องสิทธิ

    กรณีคนพิการถูกละเมิดสิทธิ ถูกหักหัวคิวเงินช่วยเหลือคนพิการ พร้อมร่วมหารือ ก.แรงงาน แนวทางแก้ปัญหาจ้างงานคนพิการ
    วันนี้ (4 ก.ย. 62) เวลา 16.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคาร 60 ปี กรมประชาสงเคราะห์ บ้านราชวิถี กรุงเทพมหานคร นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ชี้แจงประเด็นที่เครือข่ายพิทักษ์สิทธิคนพิการเตรียมจัดกิจกรรมเดินทางไกลเรียกร้องสิทธิ กรณีคนพิการถูกละเมิดสิทธิ ที่ถูกหักหัวคิวเงินช่วยเหลือคนพิการตามกฎหมายการจ้างงานคนพิการ โดยประเด็นดังกล่าว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ร่วมกับกระทรวงแรงงาน ดำเนินการส่งเสริมการจ้างงานคนพิการ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม หากสถานประกอบการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายการจ้างงานคนพิการ ให้เป็นไปตามมาตรา 35 ซึ่งคนพิการอาจร้องเรียนในหลายช่องทาง ในส่วนที่กรมการจัดหางานได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว จะจัดส่งข้อมูลให้ พก. เพื่อดำเนินการแจ้งเตือนให้สถานประกอบการส่งเงินเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ภายใน 30 วัน หากพ้นกำหนดจะดำเนินการแจ้งอายัดทรัพย์และดำเนินคดีต่อไป โดยมีอายุความ 10 ปี ส่วนกรณีการหักหัวคิวการจ้างงานคนพิการตามมาตรา 35 ที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้สอบข้อเท็จจริงแล้วผลปรากฎว่าเป็นความผิดฐานฉ้อโกง พก. จึงแนะนำให้ผู้ถูกละเมิดสิทธิ ไปแจ้งความร้องทุกข์เอาผิดกับผู้กระทำผิดตามกฎหมายแล้ว
     นางธนาภรณ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า โดย พก. ได้เข้าหารือกับกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน อย่างต่อเนื่องเป็นระยะๆ เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาการร้องเรียนที่เกิดจากการดำเนินการตามมาตรา 35 ซึ่งผลจากการหารือได้ข้อสรุปร่วมกันว่า พก. และกรมการจัดหางาน จะทำการเชื่อมโยงข้อมูลการจ้างงานคนพิการตามมาตรา 35 เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบความซ้ำซ้อนของกระบวนการจ้างงานคนพิการตามมาตรา 35 โดยให้ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศประสานงานร่วมกันในการเชื่อมโยงข้อมูล ภายในต้นเดือนกันยายน 2562 
    ขณะเดียวกัน ได้เตรียมตั้งคณะทำงานร่วมกันในการตรวจสอบหรือตรวจเยี่ยมสถานประกอบการที่ได้รับสิทธิตามมาตรา 35 ทั้งก่อนและหลังการอนุญาตให้ใช้สิทธิสัมปทานในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยอาศัยกลไกของคณะอนุกรรมการส่งเสริมอาชีพคนพิการ ภายใต้ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การให้สัมปทาน จัดสถานที่จำหน่ายสินค้าหรือบริการจัดจ้างเหมาช่วงงานหรือจ้างเหมาบริการโดยวิธีกรณีพิเศษ ฝึกงาน หรือจัดให้มีอุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวก ล่ามภาษามือ หรือให้ความช่วยเหลืออื่นใดแก่คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ พ.ศ. 2558 แต่งตั้งโดยอาศัยอำนาจในข้อ 9 (7) ของระเบียบข้างต้น พร้อมเตรียมจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกันระหว่างผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) และกระทรวงแรงงาน เพื่อทบทวนกระบวนการทำงานและหามาตรการและแนวทางในการป้องกันไม่ให้มีคนกลางมาหาผลประโยชน์จากคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ ภายในเดือนตุลาคม 2562