ADS


Breaking News

GIT มีทุกคำตอบเกี่ยวกับอัญมณี #เมธ..รับรอง!

     วันนี้บริการของสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับ เปิดกว้างสำหรับผู้ประกอบการที่จะมาออกใบรับรองการตรวจอัญมณีและเครื่องประดับรวมทั้งการเป็นศูนย์ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ

     “GIT ช่วยท่านมองหาทางออกสำหรับธุรกิจนายสุเมธ ประสงค์พงษ์ชัย รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ กล่าว

     " ทุกวันนี้ผู้บริโภคมีส่วนสำคัญในการรณรงค์เรื่องมาตรฐานเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในอุตสาหกรรม ซึ่งงานของ GIT ตอบโจทย์นี้ได้เป็นอย่างดี  นอกจากนี้แล้ว GIT ยังมีโจทย์สำคัญในการพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการ "

     “ GITเดินหน้าผลักดันโครงการช่วยผู้ประกอบการใน 3 ระดับ คือระดับช่างฝีมือ ระดับผู้ประกอบการรายใหม่และระดับผู้ประกอบการที่มีประสบการณ์แล้ว แต่ละระดับอาจมีความต้องการที่แตกต่างกัน  นอกเหนือจากนี้ยังมีเวทีให้ช่างฝีมือและนักออกแบบได้มีโอกาสส่งผลงานเข้ามาประกวดเพื่อเปิดความคิดสร้างสรรค์สู่ระดับนานาชา 
ติ "

" เรามีทุกคำตอบเกี่ยวกับอัญมณี 

#เมธ..รับรอง!