ADS


Breaking News

ดีป้า โชว์ต้นแบบเกษตร 4.0 ติดตามความสำเร็จ โครงการเปลี่ยนผ่านชุมชนและสถานประกอบการสู่ดิจิทัลของพื้นที่อีอีซี

     สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า) นำโดย นายฉัตรชัย คุณปิติลักษณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล และพนักงานสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล พร้อมคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เยี่ยมชมผู้ประกอบการและกลุ่ม Startup ที่ได้รับทุนช่วยเหลือและอุดหนุน  digital transformation fund  และ คูปองดิจิทัล mini transformation voucher  ณ บริษัท สุขสมบูรณ์น้ำมันปาล์ม จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายน้ำมันปาล์ม และ บริษัท เทวดา คอร์ป จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับ (Drone) ด้านการเกษตร เดินหน้าติดตามความสำเร็จโครงการเปลี่ยนผ่านชุมชนและสถานประกอบการสู่ดิจิทัล พร้อมศึกษาดูงานความคืบหน้าและความสำเร็จของการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในธุรกิจหรืออุตสาหกรรม ทั้งการพัฒนาผลิตภัณฑ์ กระบวนการผลิต การให้บริการ และการตลาด เพื่อการยกระดับขีดความสามารถ การเพิ่มประสิทธิภาพ และมูลค่าเพิ่ม ทั้งภาคเกษตรและภาคอุตสาหกรรม เมื่อเร็วๆนี้