ADS


Breaking News

ภาคีเครือข่าย มั่นใจ ดีป้า แห่ร่วม โครงการ " Digital Economy Go 2Gether " ช่วยกันสร้างสรรค์ เศรษฐกิจดิจิตอล

ดีป้า จับมือพันธมิตร
เดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิตอล
สร้างภาคีเครือข่าย
สนับสนุนงานพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
     เดินหน้าเต็มกำลัง ขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิตอลอย่างต่อเนื่อง ตามพันธกิจเปลี่ยนผ่านประเทศไทยสู่ยุคดิจิตอล และเพื่อให้การดำเนินการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิตอล เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยโครงการ " Digital Economy Go 2Gether " จับมือกับเหล่าพันธมิตร-ผู้สนับสนุน ร่วมเป็นเครือข่ายความร่วมมือที่สำคัญ ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิตอลไทย ต่อยอดสู่การใช้งานจริง เพื่อสร้างประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และความมั่นคง ผลักดันมิติกำลังคน และโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลต่อไป
     ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือดีป้า กล่าวถึงการจัดงานแถลงข่าวขอบคุณพันธมิตร โครงการ " Digital Economy Go 2Gether " ว่าตลอดระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมา ดีป้าดำเนินการตามพันธกิจหลัก ในการส่งเสริมและสนับสนุน ให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรม และนวัตกรรมดิจิตอล รวมถึงพัฒนาและส่งเสริม ให้เกิดการนำเทคโนโลยีดิจิตอล ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และความมั่นคงของประเทศ ซึ่งเป็นไปตามแผนแม่บทการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล พ. ศ. 2561-2564 ผ่านมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมดิจิตอล สำหรับภาครัฐและเอกชน ( depa Funds ) เพื่อเร่งรัดการพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิตอลโดยรวมของประเทศและมาตรการคูปองดิจิตอลเพื่อการประยุกต์ใช้ดิจิตอล depa mini- Transformation Voucher )  ที่สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล เพื่อกระตุ้นการเปลี่ยนผ่านธุรกิจสู่ยุคดิจิทัลด้วยเทคโนโลยีและเครื่องมือดิจิทัลอย่างต่อเนื่อง  
     ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถสร้างการรับรู้และการตระหนักถึงความสำคัญด้านการพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรมและดิจิทัลให้กับอุตสาหกรรมและธุรกิจด้านดิจิทัลอย่างกว้างขวางทั้งในระดับประเทศ และระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จึงเกิดโครงการ “Digital Economy Go 2Gether" เพื่อสร้างความร่วมมือ หาพันธมิตรในการช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งในการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล รวมถึงพัฒนาและส่งเสริมให้เกิดการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และความมั่นคง รวมกันเป็นเครือข่ายความร่วมมือที่สำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลไทยให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างแข็งแรง ดร.รัฐศาสตร์ กรสูต
รองผู้อำนวยการ
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า


     สำหรับการจัดงาน “Digital Economy Go 2Gether" ในครั้งนี้ เพื่อเป็นการขอบคุณเหล่าพันธมิตรที่ให้การสนับสนุนและร่วมเป็นเครือข่ายในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลกับทางดีป้า  พร้อมกับการประกาศเปิดรับความร่วมมือเพิ่มเติมจากพันธมิตรอื่น ๆ ที่เล็งเห็นความสำคัญของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล เพื่อมาร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลให้กับอุตสาหกรรมและธุรกิจด้านดิจิทัลไปพร้อมกัน และเพื่อให้ประเทศไทยได้ขับเคลื่อนสู่ไทยแลนด์ 4.0 อย่างยั่งยืน