ADS


Breaking News

พช.พระนครศรีอยุธยาเปิดโครงการดันโอท็อปสู่ตลาดอาเซียน


     นางสาวสุวรรณา ตรีสิทธิเดชพัฒนาการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปิดเผยว่า ในขณะนี้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้จัดให้มี โครงการส่งเสริมการสร้างผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยใช่ภูมิปัญญา และ นวัตกรรม ขึ้นระหว่างวันที 26 กรกฏาคม ถึงวันที่ 3 สิงหาคม 2562 เพื่อต่อยอดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนให้กับผู้ประกอบการ ด้านตัวสินค้าและการขยายช่องทางการตลาด สอดรับกระแสโลกการค้าที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะการเข้ามามีบทบาท ของ Ecommerce ผู้ประกอบการต้องปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ ตอบสนองทั้ง ในส่วนของ online และ offline ดังนั้นโครงการนี้จึงทําหน้าที่เป็นผู้ช่วยของผู้ประกอบการ สามารถแข่งขันทางการค้า ให้สินค้าโอท็อปสามารถเชื่อมโยงสู่ตลาดอาเซียน

     งานจะเริ่มรับสมัคร ผู้ประกอบการสินค้า OTOP ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 26 กรกฎาคม และไปอบรมกันต่อที่สํานักงาน เออีซี เทรดเซ็นเตอร อาคาร 1 ชั้น 5 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในวันที่ 31 กรกฎาคม ถึงวันที่ 3 สิงหาคม 2562 โดยงานจะถูกจัดขึ้นภายใต้แนวความคิด “ต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น สู่ภูมิปัญญาสากลสู่อาเซียน” ( Wisdom Grown to Asean ) ซึ่งใน งานจะมีกิจกรรม การพัฒนาความรู้ความเข้าใจ โดยการวางรากฐานพัฒนาต่างๆ พร้อมคําแนะนํา ส่งเสริมการขยายตลาดแบบออนไล์ ทั้งในประเทศ และ สู่ตลาดอาเซียนก่อน โดยจะทําการคัดสรรสินค้าต้นแบบ 30 ราย เพื่อเข้าสู่ตลาดออนไลน์ เพื่อเป็นต้นแบบในการทําการตลาด แบบบูรณาการ ทั้งทางออฟไลน์และออนไลน์

     “เราจัดเต็มนำร่องโครงการอบรมผู้ประกอบการ สินค้าโอทอป จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพิ่มศักยภาพทางการตลาดพร้อมคัดสรรสินค้าโอท็อปพระนครศรีอยุธยาต่อยอดสินค้าเปิดตลาดอาเซียน ภายใต้โครงการส่งเสริมการสร้างผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยใช้ภูมิปัญญา และนวัตกรรม ในกิจกรรมย่อย พัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการสู่ภูมิภาคอาเซียน กิจกรรมจะมุ่งเน้นการต่อยอดธุรกิจผู้ประกอบการโอท็อป ด้วย ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สากล ให้ความรู้เกี่ยวกับการทำการตลาดออนไลน์ เพื่อเปิดตลาดทางการค้า สอนแบบวิเคราะห์ เจาะลึก และการลงมือทำ การจัดงานในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจาก โครงการ AEC TRADE CENTER ซึ่งจะมีการเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 โดยมุ่งเน้นสินค้าเด่นของจังหวัด
     สอบถามรายละเอียดโครงการเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โทร.035-336-542 / 095-834-8389 ” นางสาวสุวรรณา กล่าว