ADS


Breaking News

พก. จัดการประชุมเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญด้านผู้ประกอบการอาเซียน ครั้งที่ 3 (The 3rd Meeting for the Network of Experts on Inclusive Entrepreneurship for ASEAN)

เพื่อเป็นเวทีแสวงหาแนวทางความร่วมมือระหว่างประเทศและเครือข่ายผู้ประกอบการอาเซียน
     วันนี้ (6 ก.ค. 62) เวลา 09.00 น. นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ได้ให้เกียรติกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญด้านผู้ประกอบการอาเซียน ครั้งที่ 3” ซึ่งจัดขึ้นภายใต้งาน Thailand Social Expo 2019 ณ ห้องจูปิเตอร์ 14 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมรูปแบบความร่วมมือของภาคเอกชนเพื่อจัดตั้งวิสาหกิจเพื่อสังคมเพื่อคนพิการ การขยายเทคโนโลยีและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนคนพิการ ในการเข้าสู่การมีงานทำอย่างมีประสิทธิภาพ และการขับเคลื่อนการเสริมสร้างความเข้มแข็ง และยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพของภาคส่วนกิจการเพื่อสังคมเพื่อคนพิการและผู้ด้อยโอกาสให้เป็นกลไกสำคัญในการสร้างโอกาสและบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนสู่การสร้างงานแก่คนพิการและคนด้อยโอกาสอย่างยั่งยืน โดยมีเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านสวัสดิการสังคมและการพัฒนา คณะกรรมการเครือข่ายฯ จากประเทศสมาชิกอาเซียน ซึ่งเป็นผู้แทนภาครัฐ ผู้แทนองค์กรภาคเอกชน องค์กรด้านคนพิการ และสถาบันการศึกษา จำนวน 60 คน เข้าร่วมการประชุม
     นางธนาภรณ์ กล่าวว่า กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ได้ริเริ่มจัดตั้งเครือข่ายผู้ประกอบการที่มีความพิการในอาเซียน (ASEAN Network Of Entrepreneurs with Disabilities) เพื่อสร้างศักยภาพของคนพิการให้สามารถประกอบธุรกิจหรือเป็นเจ้าของกิจการเช่นเดียวกับบุคลอื่น และขจัดภาพลักษณ์หรือความเข้าใจของสังคมที่มองว่าอาชีพที่คนพิการจะสามารถทำได้คือ การเป็นลูกจ้างของสถานประกอบการเท่านั้น ซึ่งการที่จะดำเนินงานได้สำเร็จในระดับภูมิภาค ย่อมต้องได้รับความร่วมมือจากองค์กรต่างๆ ในอาเซียน โดยเฉพาะองค์กรในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่มีภารกิจโดยตรงในการส่งเสริมธุรกิจรายย่อย ขนาดเล็ก และกลาง (Micro, Small and Medium Enterprises) ซึ่งมีสัดส่วนถึงร้อยละกว่า 90 ของระบบเศรษฐกิจในอาเซียน และในปี 2562 นี้ ประเทศไทยรับหน้าที่เป็นประธานเครือข่ายดังกล่าว ซึ่งจะขับเคลื่อนประเด็นหลักในด้านการให้ผู้ประกอบการที่มีความพิการได้เข้าถึง E - Commerce หรือการค้าขายออนไลน์ได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพซึ่งเป็นสอดคล้องกับประเด็นการดำเนินการหลัก (Key Action Points) ในเสาประชาคมการเมืองและความมั่นคง (AEC 1, AEC 13, AEC 14, AEC 21และ AEC 22) ของแผนแม่บทอาเซียน พ.ศ. 2568 เพื่อบูรณาการสิทธิคนพิการ
     นอกจากนี้ ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 ยังได้มีการจัดกิจกรรมเสวนาเรื่องโอกาสและข้อจำกัดในการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ E – Commerce ของคนพิการ (Opportunities and Barriers on E-Commerce for Persons with Disabilities) และการเสวนาเรื่องการเป็นหุ้นส่วนของคนพิการในธุรกิจ E – Commerce (Partnership for Growth of E - Commerce) ที่เสริมสร้างให้คนพิการเข้าถึงธุรกิจ E – Commerce และระบบออนไลน์ เพื่อเป็นอีกช่องทางในการสร้างงานให้แก่คนพิการ รวมทั้งควรมีการส่งเสริมการฝึกอบรมและพัฒนาคนพิการทางทักษะไอที การให้ความรู้ทางธุรกิจแก่คนพิการ เพื่อจะได้ประกอบธุรกิจที่ถูกต้องและเกิดผลประโยชน์สูงสุดแก่คนพิการ