ADS


Breaking News

บจธ.พบชาวบ้าน

นายขจรศักดิ์ เจียรธนากุล ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน นายศรีชา ม่วงไข่ ผอ.กองบริหารจัดการที่ดิน2 สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. และเจ้าหน้าที่ บจธ. ลงพื้นที่ปฏิบัติงาน โดยมี นายจรัส บำรุงแคว้น ประธานสหกรณ์เคหะสถานล้านนาเชียงราย พร้อมสมาชิก โครงการต้นแบบการบริหารจัดการที่ดินแบบครบวงจร เพื่อหารือร่วมกับเกษตรกรในพื้นที่ และชี้แจงรายละเอียดกระบวนการดำเนินงานของโครงการต้นแบบฯ รวมทั้งหารือเกี่ยวกับแนวทางในการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย