ADS


Breaking News

“รวมพลังตามรอยพ่อของแผ่นดินฯ” ปี 7 เชิญชวนร่วมกันสานพลังสามัคคี

วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2562
สยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ ถ.สุขุมวิท 21 (อโศกมนตรี)
     20 มิถุนายน 2562 - นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในงานแถลงข่าวโครงการ “พลังคนสร้างสรรค์โลก รวมพลังตามรอยพ่อของแผ่นดิน” ปี 7 ภายใต้แนวคิด ‘แตกตัวทั่วไทย สานพลังสามัคคี’ ชวนคนไทยร่วมสืบสานศาสตร์พระราชาและภูมิปัญญาท้องถิ่น ในการช่วยฟื้นฟูและอนุรักษ์ ดิน น้ำ ป่า และพัฒนาคน ด้วยกิจกรรมต่อเนื่องตลอดทั้งปี อาทิ  การเอามื้อสามัคคีที่ จ.เลย จังหวัดซึ่งเป็นต้นน้ำป่าสัก ที่มาของการก่อกำเนิดโครงการฯ นี้  ต่อด้วยการชมพื้นที่หลุมขนมครก ของ 2 พี่น้องชาวปกาเกอะญอ ที่ จ. ลำปาง  และปิดท้ายกับการรวมตัวของต้นแบบความสำเร็จ เพื่อขับเคลื่อนโครงการฯ ให้เกิดความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม  ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร โดยมี นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นายอาทิตย์ กริชพิพรรธ ผู้จัดการใหญ่ฝ่ายสนับสนุนธุรกิจ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด  ร่วมกันแถลงข่าว อีกทั้งยังมี เชฟโจ้-นายวรวุฒิ ตริยเสนวรรธน์ มาสาธิตการสร้างสรรค์เมนูจากวัตถุดิบพื้นบ้านของไทย ให้กลายเป็นเมนูอันโดดเด่นแบบกินอาหารเป็นยา และมี นายสัญญา คุณากร ดำเนินรายการ

เกี่ยวกับโครงการ “พลังคนสร้างสรรค์โลก รวมพลังตามรอยพ่อของแผ่นดิน”
     โครงการ “พลังคนสร้างสรรค์โลก รวมพลังตามรอยพ่อของแผ่นดิน” เป็นโครงการระยะยาว 9 ปี ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2556 โดยได้รับแรงบันดาลใจจากกระแสพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงห่วงใยปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้งบริเวณลุ่มน้ำป่าสัก บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด จึงได้ผนึกกำลังกับสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง มูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และภาคีเครือข่าย 7 ภาคส่วน ได้แก่ ภาครัฐ ภาควิชาการ ภาคเอกชน ภาคประชาชน
ภาคประชาสังคม ภาคศาสนา และสื่อมวลชน เพื่อรณรงค์ให้ความรู้ สร้างความเข้าใจให้ประชาชนตระหนักและเห็นความสำคัญในการฟื้นฟูและพัฒนาลุ่มน้ำป่าสัก ด้วยแนวทางศาสตร์พระราชาและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อการแก้ปัญหา “หยุดท่วม-หยุดแล้งในลุ่มน้ำป่าสักอย่างยั่งยืน” ทั้งมุ่งหวังให้ลุ่มน้ำป่าสักเป็น “ต้นแบบ” ในการจัดการดิน น้ำ ป่า คน ให้เกิดการขยายผลครอบคลุมทั้ง 25 ลุ่มน้ำทั่วประเทศ
https://ajourneyinspiredbytheking.org