ADS


Breaking News

ยิงสลุตหลวง

     วันเสาร์ที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒  กองทัพอากาศ โดย กรมทหารต่อสู้อากาศยานรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน จัดกองทหารเกียรติยศยิงสลุต ทำการยิงสลุตหลวง และสลุตหลวงพิเศษ เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ ณ ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ถนนพหลโยธิน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร