ADS


Breaking News

สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย ออกหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางผิวหนัง จังหวัดเพชรบุรี


สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทยร่วมกับแพทยสภา เข้าร่วมโครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 โดยมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ แพทยสภา สถาบันพระปกเกล้า กระทรวงสาธารณสุข สำหรับผู้บริหารระดับสูงรุ่นที่ 7 (ปธพ.7)  เตรียมออกหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางผิวหนัง ในวันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม 2562 ณ โรงพยาบาลพระจอมเกล้า  จังหวัดเพชรบุรี ตั้งแต่ เวลา 08.00 – 12.00 น.   จึงขอเชิญประชาชนผู้สนใจทั่วไปเข้ารับการตรวจรักษาโรคผิวหนังต่าง ๆ  โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทยตระหนักที่จะทำหน้าที่เพื่อตอบแทนสังคมและเผยแพร่และทำการรักษาและให้ความรู้กับประชาชนทั่วประเทศ และดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.dst.or.th