ADS


Breaking News

สมาคมแพทย์ผิวหนังฯจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่จังหวัดเพชรบุรี

ร่วมโครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติฯ
  เมื่อเร็ว ๆ นี้ สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทยร่วมกับแพทยสภา เข้าร่วมโครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 โดยมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ แพทยสภา กระทรวงสาธารณสุข สถาบันพระปกเกล้า และหลักสูตรธรรมาภิบาลสำหรับผู้บริหารระดับสูงรุ่นที่ 7 (ปธพ.7)  ร่วมกันออกหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางผิวหนัง   นำโดย รศ.นพ.ป่วน สุทธิพินิจธรรม   นายกสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย (ที่ 5 จากซ้าย) , ศ.ดร.นพ.ประวิตร อัศวานนท์(ที่ 3 จากซ้าย) , นพ.สิริวัฒน์ ภัทรากาญจน์ (ที่ 4 จากซ้าย) และผศ.พญ.สุวิรากร โอภาสวงศ์ (ที่ 3 จากขวา)  ณ  โรงพยาบาลพระจอมเกล้า  จังหวัดเพชรบุรี