ADS


Breaking News

กิจกรรมเสริมสร้างเจตคติสังคมเพื่อคนพิการ “Back to School สื่อสารเชิงสร้างสรรค์...สู่สังคมแห่งความเข้าใจ”

♿️♿️ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ขอแจ้งวาระงาน ดังนี้ ♿️♿️
✅ วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม 2562 ✅

🔴 เวลา 10.00 น. กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) นำโดย นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จัดกิจกรรมเสริมสร้างเจตคติสังคมเพื่อคนพิการ “Back to School สื่อสารเชิงสร้างสรรค์...สู่สังคมแห่งความเข้าใจ” เพื่อสร้างความตระหนักรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความพิการและคนพิการ และสร้างโอกาส เกียรติ กำลังใจ ของคนพิการสู่สังคม รวมถึงสร้างสรรค์เจตคติที่ดีต่อคนพิการ พร้อมเข้าร่วมเสวนา “การสื่อสารเชิงสร้างสรรค์...สู่สังคมแห่งความเข้าใจ” โดยมีผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ ผู้นำองค์กรคนพิการ ผู้จัดละคร ช่อง 3 ทีมนักแสดง “วัยแสบสาแหรกขาด” สื่อมวลชน และประชาชนทั่วไป จำนวน 200 คน เข้าร่วมงาน


📌📌 ณ ลานอีเดน ชั้น 3 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร