ADS


Breaking News

รพ.รามาฯ แนะแก้วิกฤตคนไทยอ้วน

รพ.รามาฯ จัดกิจกรรมเสวนาวิชาการแนะแก้วิกฤตคนไทยอ้วน
ด้วยการผ่าตัด ป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
     เมื่อเร็ว ๆ นี้ ผศ.นพ.ปรีดา สัมฤทธิ์ประดิษฐ์ หัวหน้าสาขาวิชาศัลยศาสตร์อุบัติเหตุและเวชบำบัดวิกฤตทางศัลยกรรม โรงพยาบาลรามาธิบดี (ที่ 2 จากซ้าย) ได้จัดกิจกรรมงานประชุมวิชาการลดอ้วนลดโรค  แก้วิกฤตคนไทยอ้วน ป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือ NCDs เพื่อให้ความรู้และสร้างความเข้าใจเรื่องโรคอ้วน ให้แก่ผู้ป่วยโรคอ้วน ผู้ที่มีความเสี่ยงโรคอ้วนและประชาชนที่สนใจทั่วไป ภายในงานได้รับเกียรติจาก จาก คุณนรา  เปาอินทร์ รองคณบดีฯ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (ที่ 3 จากซ้าย) มีการบรรยาย เรื่องการผ่าตัดรักษาโรคอ้วน”  และการบรรยายเรื่อง “การเตรียมตัวและดูแลหลังการผ่าตัด” โดย อ.พญ.ประพิมพ์พร ฉัตรานุกูลชัย  อาจารย์สาขาวิชาโภชนวิทยาและชีวเคมีทางการแพทย์ ภาควิชาอายุรศาสตร์ (ที่ 1 จากซ้าย) และการบรรยายเรื่อง “อาหารและการรับประทานอาหารของผู้เข้ารับการผ่าตัดรักษาโรคอ้วน” โดย อ.ดร.วนพร  ทองโฉม นักวิชาการโภชนาการ (ที่ 4 จากซ้าย ) ณ ห้องประชุม  910B ชั้น 9 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการทางการแพทย์ (อาคารโรงเรียนพยาบาล) โรงพยาบาลรามาธิบดี