ADS


Breaking News

ผู้ถือหุ้น PRM อนุมัติจ่ายเงินปันผล

นายบวร วงศ์สินอุดม (กลาง) ประธานกรรมการ นายชาญวิทย์ อนัคกุล (ที่ 4 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยคณะกรรมการ บริษัท พริมา มารีน จำกัด (มหาชน) หรือ PRM ร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิของ PRM ประจำปี 2561 ในอัตรา 0.14 บาทต่อหุ้น เพื่อตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยกำหนดขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่ 26 เมษายนนี้ และจ่ายเงินปันผลในวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 พร้อมให้ข้อมูลทิศทางการดำเนินงานในปี 2562 ที่ตั้งเป้ารายได้เติบโต 10-15%