ADS


Breaking News

ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯแนะทางแก้ปัญหา วัณโรคและฝุ่นละออง PM 2.5

เมื่อวันที่ 12  กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย ได้จัดงานแถลงข่าว แนะทางแก้ปัญหาและความท้าทายสาธารณสุขไทยเร่งแก้วัณโรค เนื่องจากไทยเป็น 1 ใน 14 ประเทศ ที่มีปัญหาวัณโรครุนแรง โดยมีคนไทยป่วยเป็นวัณโรครายใหม่ปีละ 1.2 แสนคน และเรื่องฝุ่นละออง PM 2.5 แนะทางแก้ป้องกันความเสี่ยงเป็นมะเร็งปอด โดยได้รับเกียรติจาก ศ.นพ.สมชาย เอี่ยมอ่อง ประธานราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย ( ที่ 4 จากซ้าย), อ.นพ.มนูญ  ลีเชวงวงศ์ ประธานทุนวิจัยวัณโรคดื้อยา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ศิริราชมูลนิธิ และอายุรแพทย์ทางด้านโรคระบบทางเดินหายใจ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ (ที่ 2 จากซ้าย), รศ.นพ.นิธิพัฒน์  เจียรกุล นายกสมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะทำงานฝ่ายเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชน ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย ( ที่ 3 จากซ้าย)และ ผศ.พิเศษ พญ.จุรีรัตน์  บวรวัฒนุวงศ์ โรงพยาบาลศูนย์ชลบุรี และประธานเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชนราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย (ที่ 1 จากซ้าย) เป็นผู้ดำเนินกิจกรรม  ณ ห้องประชุมชั้น 7 อาคารเฉลิมพระบารมี  ๕๐ ปี ซอยศูนย์วิจัย  ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพมหานคร