ADS


Breaking News

เรียนเชิญร่วมงาน นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี "ด้วยรักและภักดีจากหัวใจสุวรรณภูมิ"

    โรงแรมโนโวเทล สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต มีกำหนดจัดพิธีเปิดนิทรรศการ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี "ด้วยรักและภักดีจากหัวใจสุวรรณภูมิ" ในวันพุธที่ 27 มีนาคม 2562 เวลา 15.00 น. ณ บริเวณล็อบบี้ของโรงแรมฯ นิทรรศการดังกล่าวได้รับความร่วมมือจากกลุ่มศิลปินสุวรรณภูมิในการจัดแสดงผลงาน ได้แก่ วัฒนา พูลเจริญสุวิทย์ ใจป้อมดินหิน รักพงษ์อโศกลาภ อำไพรัตน์, บรรจบ ปูธิปินชิงชัย อุดมเจริญกิจพรชัย สินนท์ภัทรสุรัชต์ สดแสงสุกนาวี เรืองระเบียบสมยศ คำแสงยุทธนา พงศ์ผาสุกและเปรมมิกา พฤฒินารากร ภายในงาน พบกับการแสดงนาฏศิลป์ไทย สาธิตการทำขนมไทยชาววังและกิจกรรมวาดภาพศิลปะ

     ทางโรงแรมได้รับเกียรติจากคุณชาติชาย อุทัยพันธ์ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานเปิดงานที่จะขึ้นในครั้งนี้และรายได้ส่วนหนึ่งจากการจำหน่ายภาพจะนำขึ้นทูลเกล้าถวายเพื่อสมทบกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (กพด.)

     นิทรรศการดังกล่าว จะจัดแสดงตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม – 30 เมษายน 2562 จัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP สมุทรปราการและผลิตภัณฑ์จากโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ในชุมชนมาบเอื้อง จ.ชลบุรี ระหว่างวันที่ 27   29 มีนาคม 2562