ADS


Breaking News

ฮิวแมนิก้าจับมือ ม.เอเชียอาคเนย์ปั้นนักบัญชี ทรัพยากรบุคคลยุคดิจิทัล 4.0

บ.ฮิวแมนิก้าจับมือ ม.เอเชียอาคเนย์ ลงนามความร่วมมือโครงการและการส่งเสริมพัฒนาความรู้ความสามารถรวมถึงทักษะการประกอบวิชาชีพยุคดิจิทัลให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
นายสุนทร  เด่นธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน)  กล่าวว่า “โครงการพัฒนาหลักสูตรการบริหารบุคคลและบัญชีร่วมกับมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ในครั้งนี้ จะสร้างประโยชน์ทั้งการพัฒนามืออาชีพสู่สังคม โดยการนำนักศึกษาที่มีความรู้พื้นฐานด้านบัญชีและไอทีมาฝึกทำงานจริง ทำให้ได้ประสบการณ์ พร้อมพัฒนาตนเองสู่มืออาชีพในสาขาของตนอย่างเต็มรูปแบบ โดยบริษัทฯ จะสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ ความสามารถมาเป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้ พัฒนาทักษะ และ ความสามารถในด้านต่างๆ เพื่อให้นักศึกษามีความพร้อมรับกับโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบันและอนาคต”
ดร.ฉัททวุฒิ พีชผล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ กล่าวว่า ความร่วมมือกับบริษัทฮิวแมนิก้า ในครั้งนี้จะทำให้นักศึกษาได้พัฒนาความรู้ ความสามารถ ทั้งในเรื่องของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านบัญชีและทรัพยากรบุคคล ซึ่งเป็นการเพิ่มทักษะและโอกาส มุ่งพัฒนาตนเองสู่นักบริหารบุคคลและนักบัญชีมืออาชีพในยุคดิจิทัล 4.0  ซึ่งเป็นประโยชน์กับนักศึกษาที่จะเรียนรู้จากการทำงานจริงและได้ประสบการณ์ตรงจากนักบริหารบุคคลและนักบัญชีมืออาชีพตัวจริง มาร่วมกันถ่ายทอดความรู้ที่ใช้จริงในปัจจุบัน เมื่อนักศึกษาจบไป จะสามารถนำความรู้หรือ Best Practice ของงานบัญชี งานทรัพยากรบุคคลที่ทันสมัยสามารถนำไปพัฒนาตนสู่มืออาชีพในอนาคตต่อไป