ADS


Breaking News

ผอ.ดีป้า เผยมติ 9 ประเทศ ชู พัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 5 ด้าน เป็นวาระเร่งด่วนของอาเซียน

ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) หรือ ดีป้า กล่าวว่า ในการประชุม  “High-level Regional Networking Forum on Digital Economy Promotion and Cooperation Initiative" ณ จังหวัดภูเก็ต ซึ่งดีป้าเป็นเจ้าภาพจัด ระหว่างวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมานั้น เป็นการปะชุมเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน โดยมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ระดับสูงเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 17 คน จากประเทศกัมพูชา อินโดนีเซีย สปป.ลาว มาเลเซีย เมียนมา ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เวียดนาม และไทย ที่มีภารกิจด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลของประเทศ
“ผลการประชุมที่สำคัญในครั้งนี้ คือ การริเริ่มความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรมสำหรับโครงการความร่วมมือส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 5 ด้าน ประกอบด้วย 1.การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 2. การส่งเสริมดิจิทัลทรานสฟอร์มเมชั่น และดิจิทัลสตาร์ทอัพ  3.การส่งเสริมสังคมและชุมชนดิจิทัล 4.การสร้างดิจิทัลอีโคซิสเต็ม และ 5.การส่งเสริมเมืองอัจฉริยะของอาเซียน นอกจากนี้ ได้แลกเปลี่ยนข้อมูลการดำเนินงาน บทบาทภารกิจหน้าที่ขององค์กร และนโยบายการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศอาเซียนโดยละเอียด โดยที่ประชุมได้เห็นพ้องร่วมกันว่าการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลในภูมิภาคอาเซียนเป็นวาระสำคัญเร่งด่วนที่ต้องดำเนินงาน เพื่อเข้าสู่ Digital economy ยกระดับการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภูมิภาคทั้งในระดับประเทศ และระดับภูมิภาค” ดร.ณัฐพล กล่าว
ผอ.ดีป้า กล่าวด้วยว่า นอกจากนี้ คณะผู้เข้าร่วมประชุมยังได้รับความอนุเคราะห์จากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช เพื่อเข้าศึกษาดูงานในพื้นที่อุทยานแห่งชาตินพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเมืองอัจฉริยะจังหวัดกระบี่ อาทิ  เทคโนโลยีเพื่อความปลอดภัยในการท่องเที่ยว ระบบติดตามเรือโดยสารแบบเรียลไทม์ พร้อมรับฟังบรรยายจากผู้ให้บริการ สมาร์ทโซลูชั่น อันเป็นเครือข่ายของดีป้า ด้วย ทั้งนี้ ที่ประชุมเห็นควรให้มีการประชุมครั้งถัดไปประมาณเดือนสิงหาคม 2562 เพื่อติดตามความก้าวหน้าของสถานะการดำเนินงานภายใต้ความร่วมมือดังกล่าว    ชมคลิปได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=EZ1unxXLTrk